project ผู้พิการและผู้ป่วย

หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่อยู่ในท้องหรือจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่ วิธีการแก้ไขต้องให้ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้กลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน" เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีเงินเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Duration 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

57,007 THB

Target

660,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 9%
116 days left จำนวนผู้บริจาค 117

การสูญเสียการได้ยินเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่อยู่ในท้องหรือจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่ วิธีการแก้ไขต้องให้ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้กลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน" เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีเงินเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแต่กำเนิดนั้นส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายระบบ ได้แก่ สมอง ตา จมูก กระดูกบริเวณใบหน้า ปาก หู มือ และเท้า รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้า มักประสบปัญหาในเรื่องของใบหู และการได้ยินได้ง่ายกว่าผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ป่วยอยูในครรภ์มารดา การเจริญของหูและกระดูกใบหน้าต่างพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน แต่นอกจากความผิดปกติของหูที่อาจะมีมาแต่กำเนิดแล้ว ผู้ป่วยอาจมีปัญหาของโรคหูเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้  เนื่องจากหูชั้นกลางมีการติดต่อกับบริเวณคอหลังโพลงจมูก ดังนั้นการที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติบนใบหน้า จมูก คอ เพดาน ปาก และโพรงไซนัส จึงส่งผลให้หูทำงานผิดปกติได้จนทำให้เกิดโรคของหู ส่งผลต่ดการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่

โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน"ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาได้ยินและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้ ต้องเผชิญอยู่กับโลกเงียบ เราจึงอยากชวนทุกคนทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่เป็นภาระครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ด้วยการจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง 20 เครื่องเพื่อมอบให้ผู้ป่วยกลับมาได้ยินอีกครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเมินระดับความสามารถในการรับเสียงด้วยการตรวจพิเศษของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติใบหน้าและศีรษะ
  2. เมื่อพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการรับเสียง และจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ส่งผู้ป่วยพบพยาบาลที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
  3. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ บันทึกข้อมูลการขอรับเครื่องช่วยฟังของผู้ป่วยลงระบบจัดเก็บข้อมูล
  4. ส่งผู้ป่วยพบนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือในรายที่จำเป็นต้องใส่และไม่สามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้
  5. นักสังคมสงเคราะห์ออกหนังสือรับรองการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อเรียกเก็บเงินค่าเครืองช่วยฟังของผู้ป่วยที่มาที่ศูนย์ฯ
  6. ผู้ป่วยสามารถรับเครื่องช่วยฟัง โดยไม่ต้องเดินทางไปขอสิทธิ์เครื่องช่วยฟังจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ
  2. ศูนย์สมเด็จพระเทพรตน์ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องช่วยฟัง ราคา 30,000 บาท/เครื่อง 20 600,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
600,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
60,000.00

ยอดระดมทุน
660,000.00

Donate to
หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends