project ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง

Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม

เติมรัก ปันอิ่ม ให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู และอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ได้รับการดูแลโภชนาการด้านอาหาร และมีคนไปเยี่ยมเยียนให้ช่วยคลายเหงาลงได้

Duration 01 พ.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: อ.ตาพระยา อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์ และอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด อ.สังขะ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

Current donation amount

450,230 THB

Target

462,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 97%
81 days left จำนวนผู้บริจาค 461

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การที่จะมีใครสักคนไปเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือด้านอาหารจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เพียงเป็นการดูแลด้านจิตใจแต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุได้อีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2539 เจ้าหน้าที่โคเออร์ที่ทำงานในสำนักงานสนามพื้นที่ จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ ได้ทำงานในพื้นที่ทำให้ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัญหาภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรหรือเพาะปลูกได้ผลผลิตดีพอที่จะใช้เลี้ยงชีพได้  คนในวัยแรงงานจึงต้องออกจากบ้านไปทำมาหากินนอกถิ่นฐานของตนเองทิ้งให้คนในวัยพึ่งพิงต้องอยู่ตามลำพัง และเกิดปัญหาครอบครัวข้ามรุ่นตามมา โคเออร์ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจึงได้ลงพื้นที่ไปตามบ้านและทำการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุหรือคนที่มีภาวะพึงพิงที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู  และอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม

ผู้สูงอายุที่ทางมูลนิธิโคเออร์ช่วยเหลือ

 1. เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)   
 2. ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู 
 3. ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในสภาพบ้านเรือนที่ทรุดโทรม  

แม้ภาครัฐจะแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพโดยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แต่จำนวนเงินที่ได้รับยังคงไม่เพียงพอในการจะดำรงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น หรือครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไปเนื่องจากการทำงานไกลบ้านทำให้ต้องทิ้งลูกไว้ให้พ่อแม่ที่ชราเลี้ยงดูทำให้นอกจากจะต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเองแล้วพวกเขายังต้องใช้จ่ายเพื่อลูกหลาน หรือคนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึงพิงที่ต้องดูแลอีกด้วย

การต้องอยู่คนเดียวในภาวะที่ยากลำบาก แก่ชราและมีหลายโรครุมเร้าย่อมเป็นการดีกว่าอย่างแน่นอนหากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีใครสักคนไปมาหาสู่ หยิบยื่นความช่วยเหลือ ได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากหรือแม้แต่ความสุขให้ผู้อื่นได้ฟังอย่างน้อยก็จะช่วยคลายเหงาลงได้   ทั้งยังจะส่งผลดีต่อจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักว่ายังมีความสำคัญไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่น แม้ว่าหลายท่านได้จากไปแล้วอย่างสงบ แต่พวกเราคณะทำงานยังคงจดจำรอยยิ้ม และคำให้ศีลให้พรของท่านทุกครั้งที่ลงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

มูลนิธิโคเออร์จึงให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งจำเป็น โดยลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ในทุกๆ เดือนเพื่อมอบสิ่งของและดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ หากพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นจะทำการส่งตัวผู้สูงอายุไปยัง รพสต.ก่อน และอาจมีการส่งต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอต่อไปแล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ (อ.ตาพระยา อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์ และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด อ.สังขะ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์)
 2. นำข้อมูลมาพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าโครงการช่วยเหลือ 100 คน
 3. ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยการ
  1. ส่งมอบชุดอาหารเพื่อเพิ่มโภชนาการให้แก่ผู้สูงอายุ
  2. ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำสุขภาพเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง โดยอาสาสมัครโคเออร์ และอสม. ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุ
 4. ในวันที่ 15 เมษายน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพลังใจ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : หากผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือเสียชีวิตหรือญาติพร้อมที่จะดูแลแล้ว ก็จะใช้ข้อมูลผู้สูงอายุท่านถัดไปที่ได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นมาแทนที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโคเออร์ (COERR FOUNDATION) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้วยการยึดหลักความรัก เมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ปลาร้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง UHT ชุดละ 350 บาท/เดือน 100 คน 420,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
420,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,000.00

ยอดระดมทุน
462,000.00

Donate to
Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends