project เด็กและเยาวชน

Kick It Off! ร่วมสนับสนุนวงการฟุตบอลเยาวชนไทย

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลของเด็กๆเยาวชนไทยในชุมชนระดับรากหญ้า ให้เข้าถึงการฝึกซ้อมอย่างมีมาตรฐาน ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพของโค้ชฟุตบอลอาสาและสนับสนุนอุปกรณ์พื้นสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

Duration 01 ส.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

6,759 THB

Target

357,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
จำนวนผู้บริจาค 20

สำเร็จแล้ว

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลของเด็กๆเยาวชนไทยในชุมชนระดับรากหญ้า ให้เข้าถึงการฝึกซ้อมอย่างมีมาตรฐาน ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพของโค้ชฟุตบอลอาสาและสนับสนุนอุปกรณ์พื้นสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ฟุตบอลถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากที่มีความสนใจและต้องการเล่นกีฬาฟุตบอล แต่โอกาสในการเข้าถึงการฝึกซ้อมอย่างมีมาตรฐานนั้นมีน้อยมาก

ในปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนหรืออะคาเดมี่อย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลทั้งหมด 452 แห่ง โดยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้พบว่ามีเพียงร้อยละ 15 หรือคิดเป็นประมาณ 68 แห่งเท่านั้น ที่เปิดให้เยาวชนไทยได้ฝึกฟุตบอลแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และอะคาเดมี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมือง จึงทำให้เด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่างจังหวัดและเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ในการเข้าฝึกซ้อมกีฬาในอคาเดมี่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการฝึกซ้อมตามที่ตนเองสนใจ

จากการศึกษาปัญหาพบว่า มีสมาชิกในชุมชนหรือผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนที่เห็นปัญหาดังกล่าวได้อาสาตนเองฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับพื้นที่ตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อขยายโอกาสในเด็กในชุมชนของตนเองได้เข้าถึงการฝึกซ้อมฟุตบอลมากขึ้น แต่ปัญหาสำคัญที่พบในการฝึกซ้อมฟุตบอลในชุมชนคือ ผู้ฝึกสอนขาดองค์ความรู้ในการจัดการฝึกซ้อมอย่างมีระบบและมาตรฐาน และขาดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้เยาวชนที่ต้องการฝึกฝนฟุตบอลไม่ได้รับการฝึกซ้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลไปได้มากเท่าที่ควร

 โครงการ Kick It Off เล็งเห็นว่าการฝึกซ้อมโดยผู้ฝึกสอนจิตอาสาในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศถือเป็นรากฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเยาวชนในระดับรากหญ้า (Grassroots) อย่างแท้จริง หากสามารถยกระดับองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครในพื้นที่ได้ จะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าสู้การเป็นนักกีฬาอาชีพได้มากขึ้น การสร้างโค้ชชุมชน 1 คนทำให้สามารถพัฒนาเด็กเยาวชนในการเล่นฟุตบอลได้ถึง 20-50 คน หากสามารถสร้างโค้ชชุมชนได้ 20 คนทั่วประเทศ อาจทำให้เยาวชนเข้าถึงการฝึกซ้อมได้มากถึง 1000 คนต่อปี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยในอนาคตต่อไป

โครงการจึงต้องการขยายโอกาสในการพัฒนาด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานการฝึกซ้อมฟุตบอลของผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนอาสาในระดับชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่จำเป็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกชุมชนที่จะได้รับการสนับนสนุนจำนวน 10 ชุมชน
 2. ทำข้อตกลงร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมโครง และจัดอบรมเรื่องพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานกับเด็กและเยาวชน
 3. ดำเนินการประสานและสนับสนุนโค้ชอาสาให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร G Diploma ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ในการออกแบบการสอนและฝึกซ้อมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเอง
 4. โค้ชอาสาจัดทำแผนการสอนและการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง โดยโครงการสนับสนุนอุปกรณ์พื้นที่ฐานที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อม
 5. โค้ชดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่วาง โดยมีกิจกรรมให้โค้ชอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเทคนิคเพื่อพัฒนาแผนการสอน
 6. ทีมงานลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละชุมชน
 7. ถอดบทเรียนของโค้ชผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. นายปวรุตม์ ศรีบุญเกิด
 2. จุฑามาศ ตันติวัฒน์นิยม
 3. ปลื้มปีติ เหลืองสุวิมล
 4. เทียนชัย ภัทรชน

Kick It Off - โครงการพัฒนาโค้ชอาสาระดับชุมชน

Facebook https://www.facebook.com/kickitoffTH


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อุปกรณ์ฝึกซ้อมชุดละ 20,000 บาท 10 ชุด 200,000.00
2 ค่าสนับสนุนอบรมโค้ช G Diploma (ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง) คนละ 5,000 บาท 10 คน 50,000.00
3 ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ 1 30,000.00
4 ค่าติดตามและประเมินผล 1 45,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
325,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
32,500.00

ยอดระดมทุน
357,500.00