project สัตว์

สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูนกป่าล้านนา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนา ในการดูแลรักษานกป่าที่บาดเจ็บและตกรัง เพื่อให้มีโอกาสได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

Duration 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนา)

Current donation amount

213,339 THB

Target

451,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 47%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 314

สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนา ในการดูแลรักษานกป่าที่บาดเจ็บและตกรัง เพื่อให้มีโอกาสได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบัน การดูแลรักษานกป่าที่บาดเจ็บหรือตกรังมีข้อจำกัดอย่างมาก อาทิขาดแคลนโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถดูแลรักษานกป่าได้ เพราะส่วนมาก คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์มักจะไม่ค่อยรับนกป่ามารักษา เพราะต้องอาศัยทักษะการดูแลที่เฉพาะเจาะจง แตกต่างไปจากสัตว์กลุ่มอื่น เช่น แมว หรือสุนัข

ประชาชนที่พบเจอนกป่าที่บาดเจ็บหรือตกรังจึงขาดพื้นที่เพื่อส่งรักษา ประกอบกับการนำนกป่าไปรักษาในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปยังสร้างค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่พบนกอีกด้วย บ่อยครั้งทำให้ผู้พบนกเลือกที่จะไม่ส่งรักษา  จึงทำให้นกที่บาดเจ็บจึงไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เป็นผลทำให้นกป่าตายมากขึ้น

หน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนาเล็งเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของนกป่าจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูทำรังที่มักมีผู้พบเจอลูกนกตกรังอยู่เป็นประจำ จึงได้เปิดพื้นที่ขึ้นเพื่อรับนกป่ามาดูแลรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยมีสัตวแพทย์และสัตวบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลนกป่าโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแลรักษา และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปล่อยนกที่ได้รับมากลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง ให้นกเหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระและเติมเต็มหน้าที่ในระบบนิเวศ

ก่อนหน้านี้มีเพียงคลินิกสัตว์ป่า ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่สามารถรับดูแลนกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถดูแลรักษานกป่าได้อย่างทั่วถึง การดำเนินงานของหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนาจึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของคลินิกสัตว์ป่าในด้านการดูแลรักษานกป่าที่นำส่งโดยประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เนื่องจากการดำเนินงานของหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนามีลักษณะการดำเนินงานในระยะยาวตลอดทั้งปี จึงมีลักษณะการดำเนินงานดังนี้

1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่พบเจอนกป่าบาดเจ็บหรือตกรังผ่านทางเพจ Facebook รวมถึงผลิตสื่อความรู้เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการดูแลรักษานกป่า

2. ในกรณีที่ผู้พบนกไม่สามารถดูแลนกตัวดังกล่าวได้เอง สามารถนำนกมาส่งให้กับหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้น  นกที่พิการถาวร ไม่มีโอกาสในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และนกพิราบ (Feral Pigeon) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการกระจายโรคสู่นกตัวอื่นภายในหน่วยฟื้นฟู

3. นกทุกตัวที่เข้ามาในหน่วยฟื้นฟูจะได้รับการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานด้านการรักษา รวมถึงหลักฐานทางกฎหมายเพื่อแสดงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. สัตวแพทย์และสัตวบาลทำหน้าที่ดูแลรักษานกทุกตัวอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง

5. นำนกที่พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกชนิดนั้นๆ

6. เปิดพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. จัดกิจกรรมด้านการศึกษา อาทิ กิจกรรม open house เปิดพื้นที่หน่วยฟื้นฟูให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และกิจกรรมออนไลน์ เช่น งานเสวนาเกี่ยวกับการดูแลนกป่าผ่านทาง Facebook ของหน่วยฟื้นฟู และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

ค่าใช้จ่ายในการรักษนกบาดเจ็บและลูกนกตกรัง

  • ค่ารักษานกบาดเจ็บ เฉลี่ย 3,000 บาท/ตัว
  • ลูกนกขนาดใหญ่ & เหยี่ยว ตกรัง เฉลี่ย 3,000 บาท/ตัว
  • ลูกนกขนาดเล็ก ตกรัง เฉลี้ย 2,000 บาท/ตัว

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำงาน กองทุนฟื้นฟูนกป่าล้านนา

นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ - ประธาน

พ.ญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ - รองประธาน

นายอายุวัต เจียรวัฒนกนก -  เลขาธิการ

นายธนา ศิริสัมพันธ์ -   รองเลขาธิการ

นางสาวสุฐิตา วรรณประภา -  รองเลขาธิการและบัญชี

สพ.ญ. ปิติกาญจน์ บำเพ็ญผล - กรรมการและสัตวแพทย์ประจำหน่วย

นายฌาน โทสินธิติ -   กรรมการและสัตวบาล

นายกฤษณศักดิ์ สิงห์คำ -  กรรมการ

นายพชร จันทร์ขจรชัย -  กรรมการ

นายวรพจน์ บุญความดี -  กรรมการ

นายพีรณัฐ วินิจมโนกุล -  กรรมการ

พ.ญ. สิริมนต์ ริ้วตระกูล -  กรรมการ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ารักษาพยาบาล 12 เดือน 50,000.00
2 ค่ายา 12 เดือน 10,000.00
3 ค่าอาหารนก 12 เดือน 30,000.00
4 ค่าอุปกรณ์รักษาและดูแลนก 12 เดือน 5,000.00
5 ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ รายปี 1 คน 60,000.00
6 ค่าตอบแทนสัตวบาล รายปี 1 คน 180,000.00
7 ค่าตอบแทนผู้จัดการหน่วยฟื้นฟูฯ 1 คน 60,000.00
8 ค่าเดินทาง สำหรับรับนก (ค่าน้ำมัน) 12 เดือน 15,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
410,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
41,000.00

ยอดระดมทุน
451,000.00

Donate to
สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูนกป่าล้านนา

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends