project สัตว์ สิ่งแวดล้อม

อาสาปกป้องพ่อแม่ปลาในฤดูวางไข่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นน้ำแม่กลอง (จ.กาญจนบุรี)

ฤดูปลาวางไข่ เป็นฤดูกาลสำคัญต่อชีวิต “ปลา” และ “มนุษย์” เพราะเป็นช่วงเดียวที่พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดไปว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ปลา จึงเท่ากับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ อาสาสมัครกลุ่มใบไม้พร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อนำ ทักษะ แรงกาย หัวใจ เพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ไปกับเรา

Duration 16 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม ต้นน้ำบิคลี่ ซองกาเลีย รันตี)

Current donation amount

26,705 THB

Target

209,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 13%
18 days left จำนวนผู้บริจาค 81

ฤดูปลาวางไข่ เป็นฤดูกาลสำคัญต่อชีวิต “ปลา” และ “มนุษย์” เพราะเป็นช่วงเดียวที่พ่อแม่พันธุ์ปลาจะเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดไปว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ปลา จึงเท่ากับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ อาสาสมัครกลุ่มใบไม้พร้อมที่จะเดินทางไปเพื่อนำ ทักษะ แรงกาย หัวใจ เพื่อเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ไปกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาการลักลอบทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ นอกจากจะปิดโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์ปลาได้สืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติแล้ว เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เครื่องมือเก่า ขยะจากกิจกรรมในน้ำ ยังเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินทางว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อขึ้นสู่พื้นที่วางไข่ในบริเวณทุ่งน้ำท่วมของฝูงปลา และสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ

ดังนั้นหากสูญเสียประชากรปลาแล้ว จะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้าน ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และพวกเราทุกคน หากประชากรปลาลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศที่จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย

ใน 1 ปี จะมีเพียงครั้งเดียวที่สัตว์น้ำจะขึ้นวางไข่ ถ้าเรารักษาได้ก็เหมือนรักษาปลาได้ทั้งปี แต่ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ เพียงไม่กี่ฤดูกาลปลาและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็จะหมดไปจากผืนน้ำ แม้จะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด

โครงการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน และอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ วางแผนล่องท้องน้ำประมาณ 2 แสนกว่าไร่  โดยออกเดินทางจำนวน 5 ครั้ง ๆละ 5-7 วันตลอดฤดูฝนเพื่อใช้เรือในการเดินทางขึ้นสู่ต้นน้ำ ที่เป็นพื้นที่ทุ่งน้ำท่วมที่ปลาจะใช้วางไข่ ผสมพันธุ์ และปฏิบัติภารกิจเก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อุปกรณ์ทำการประมงเก่า ขยะต่าง ๆ เพื่อเคลียร์และเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้พ่อแม่พันธุ์ปลารวมทั้งสัตว์น้ำอื่น ๆ

แต่ละครั้งเราจะมีผู้ปฏิบัติภารกิจราว 20 คน จึงทำให้ต้องระดมทุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ เสบียงอาสาสมัคร และอุปกรณ์เก็บกู้เครื่องมือประมง โดยต่อครั้งใช้งบประมาณ 38,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ระบบจัดการอาสาสมัคร  : ประชุมร่วมกับเครือข่าย ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และทีมอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเปิดรับอาสาทั่วไปให้เข้าร่วมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มใบไม้มีสถานะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานฯ)

2.ขั้นปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ทำงาน ประเมินสถานการณ์ตามฤดูกาล : ลงพื้นที่ทำงานในฤดูฝน (เดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน)  ประมาณ 4 ครั้ง

ตามสถานการณ์ของฝน และการไหลของน้ำป่าจากพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก เป็นช่วงที่ปลาสำคัญ  เช่น ปลาค้าวดำ ปลาค้าวขาว ปลากด ฯลฯ ขนาดใหญ่หลายสิบกิโลต่อตัว เลือกผสมพันธุ์ในช่วงนั้น ทางทีมอาสาสมัครจะเข้าพื้นที่ทำงานเข้มข้นขึ้น และสนับสนุนทรัพยากร น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์การทำงาน ให้กับเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่

3.ขั้นประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ :  นอกจากงานลงพื้นที่เก็บกู้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ปลา จะมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากชาวบ้าน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมทางน้ำหรือคนที่ใช้ประโยชน์จากสายน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำงานระยะยาวต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายโชคนิธิ คงชุ่ม ผู้ก่อตั้งองค์กร : กลุ่มใบไม้

และทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอาสา ต่อ 1 ครั้ง ๆ ละ 38,000 บาท จำนวนอาสาสมัคร 10-20 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-7 วัน ดังนี้ - ค่าเสบียงอาหาร / น้ำดื่ม / ยากันยุง 15,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรือ/รถ ในการทำงาน 16,000 บาท - ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน/ อุปกรณ์กันน้ำ กันฝน 4,000 บาท - ค่าประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อ / รณรงค์ 3,000 บาท 5 ครั้ง 190,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
190,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
19,000.00

ยอดระดมทุน
209,000.00

Donate to
อาสาปกป้องพ่อแม่ปลาในฤดูวางไข่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นน้ำแม่กลอง (จ.กาญจนบุรี)

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends