project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ

พราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

Duration 01 มิ.ย. 265 ถึง 31 ส.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (วัดทับคล้อ สวนพระโพธิสัตว์)

Current donation amount

61,801 THB

Target

56,650 THB
ดำเนินการไปแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาค 146

สำเร็จแล้ว

Project updates

มูลนิธิอิงบุญ ให้บริการช่วยเหลือดูแลพระป่วยพระอาพาธ

10 May 2023

มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ได้นำเงินไปสมทบการดูแลพระป่วยอาพาธ ณ ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัด เพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล

สรุปผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน มกราคม 65 ถึง เดือน ตุลาคม 65

  • รับพระเข้ามาดูแลที่ศูนย์ จำนวน 4 รูป
  • รับส่งพระไปโรงพยาบาล จำนวน 264 ครั้ง
  • รับส่งโยมไปโรงพยาบาล จำนวน 55 ครั้ง

ความประทับใจจากผู้ป่วยที่ได้ดูแลรักษาพยาบาล


พระธงชัย จกฺกวโร


พระประกาศ สีลสุทฺโธ

พระสำรวย รตนวณฺโณ

พระสมชาติ โพธิสัตว์

พระอุดม กิตฺติญาโณ

นางทับทิม ลาโพธิ์ ญาติโยม

ภาพประกอบ


พระคุณเจ้าเกิดการติดเชื้อระบบลำใส้และกระเพราะอาหาร เดินทางไปหาหมอทันเวลา แอดมิดนอนโรงพยาบาล 3 วัน


พาพระคุณเจ้าไปตรวจตามหมอนัด พระคุณเจ้าเดินไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล


เป็นศูนย์ดูแลพระอาพาธ และเป็นที่ฟักฟื้นจนกว่าพระคุณเจ้าจะหายดี ช่วยเหลือตนเองได้


ดูแลพระคุณเจ้า และญาติโยม ตลอด 24 ชั่วโมง


ดูแลญาติโยมที่ปฎิบัติธรรม และอยู่ภายในวัด

Read more »
See all project updates

พราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)เพื่อกิจการงานของวัด วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตย์) 

แต่ละปีมีพระจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 140 รูป ขณะที่อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม ที่อาศัยอยู่บริเวณวัดอีกประมาณ 150-200 คน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้เห็นทั้งพระ และญาติโยมมีปัญหาด้านสุขภาพ จากโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิจึงตั้งศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ขึ้นมาเพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล เฉลี่ยวันละ 2-3 รอบต่อวันโดยพื้นที่ที่รับส่งก็มี โรงพยาบาลทับคล้อ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลพิจิตร 

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธเริ่มดำเนินงานมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จากอดีตทั้งพระและญาติโยม เดินทางไปหาหมอลำบาก เพราะสถานที่ตั้งของวัดไม่มีรถประจำทาง ต้องเหมารถออกไปทั้งพระและญาติโยมก็ไม่ค่อยมีรายได้ พระและญาติโยม ก็เลือกที่จะซื้อยากินมากกว่าไปหาหมอ ทางมูลนิธิอิงบุญมองเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปฐมพยาบาลดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและที่เบิกจ่ายยาสามัญที่จำเป็นให้แก่พระอาพาธและญาติโยมที่ป่วย

2.บริการรับส่งพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย เฉลี่ยวันละ2-3 รอบ ส่งไปยังโรงพยาบาลทับคล้อ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลพิจิตร


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)

มูลนิธิอิงบุญ ให้บริการช่วยเหลือดูแลพระป่วยพระอาพาธ

10 May 2023

มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ได้นำเงินไปสมทบการดูแลพระป่วยอาพาธ ณ ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัด เพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล

สรุปผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน มกราคม 65 ถึง เดือน ตุลาคม 65

  • รับพระเข้ามาดูแลที่ศูนย์ จำนวน 4 รูป
  • รับส่งพระไปโรงพยาบาล จำนวน 264 ครั้ง
  • รับส่งโยมไปโรงพยาบาล จำนวน 55 ครั้ง

ความประทับใจจากผู้ป่วยที่ได้ดูแลรักษาพยาบาล


พระธงชัย จกฺกวโร


พระประกาศ สีลสุทฺโธ

พระสำรวย รตนวณฺโณ

พระสมชาติ โพธิสัตว์

พระอุดม กิตฺติญาโณ

นางทับทิม ลาโพธิ์ ญาติโยม

ภาพประกอบ


พระคุณเจ้าเกิดการติดเชื้อระบบลำใส้และกระเพราะอาหาร เดินทางไปหาหมอทันเวลา แอดมิดนอนโรงพยาบาล 3 วัน


พาพระคุณเจ้าไปตรวจตามหมอนัด พระคุณเจ้าเดินไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล


เป็นศูนย์ดูแลพระอาพาธ และเป็นที่ฟักฟื้นจนกว่าพระคุณเจ้าจะหายดี ช่วยเหลือตนเองได้


ดูแลพระคุณเจ้า และญาติโยม ตลอด 24 ชั่วโมง


ดูแลญาติโยมที่ปฎิบัติธรรม และอยู่ภายในวัด

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าแรงเจ้าหน้าที่กู้ชีพ วันละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 2 กะกะละ 2 คนตลอด 24 ชั่วโมง 4 คน 36,000.00
2 ค่าน้ำมันรถ 30 วัน 1 คัน 6,000.00
3 ค่าน้ำ ค่าไฟ ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธเ 30 วัน 3,500.00
4 ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ค่าอาหารถวายเมื่อนอนโรงพยาบาล 30 วัน 6,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
51,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,150.00

ยอดระดมทุน
56,650.00