project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

โครงการดนตรีพลังบวก

โครงการดนตรีพลังบวก โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน และ กลุ่มผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง ร่วมสร้างพลังบวกให้เด็กใน 7 โรงเรียน และ 6 กลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศกันเถอะ

Duration 01 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

2,761,598 THB

Target

3,003,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 92%
25 days left จำนวนผู้บริจาค 19

โครงการดนตรีพลังบวก โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน และ กลุ่มผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง กิจกรรมนี้ดำเนินการใน 13 พื้นที่ 1 ปี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กภูมิดีคือภูมิคุ้มกันจากปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากสิ่งยั่วยุ ล่อแหลม พวกเขามีกิจกรรมที่ดีแล้ว คนในชุมชนควรสนับสนุนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง กลุ่นคนในทำงานในมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความเชื่อว่าดนตรีจะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย เพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากันได้ เด็กในสังคมไทยที่อยู่ในโรงเรียนชนบท หรือแม้แต่โรงเรียนในเมืองยังขาดครูดนตรี ขาดเครื่องดนตรีที่ดี ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเรียนดนตรี ทำให้เด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรี หรือเด็กที่มีพรสวรรค์ ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วตนเองมีความสามารถ เพราะระบบการศึกษาไทยมุ่งเน้นการเรียนวิชาการ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับดนตรี ศิลปะ เท่าที่ควรทำให้เด็กที่ไม่มีความถนัดทางด้านวิชาการ ไม่มีทางเลือก

มูลนิธิจึงเข้าไปส่งเสริมให้เด็กขาดโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาดนตรี สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีที่จะขึ้นจะอยู่กับบริบทของแก่ละโรงเรียนได้ วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงเครื่องสายตะวันตก วงขับร้องประสานเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้อีกมิติหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายของกล่มเด็กประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : กิจกรรมการสอนเป็นดนตรีสากล วงเมโลเดียน

2. โรงเรียนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมการสอนวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

3. โรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีไทย

4. โรงเรียนวัดพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนดนตรีไทย วงปี่พาทย์ และวงกลองยาว

5. โรงเรียนเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก

6. โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงเมโลเดียน

7. โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงขับร้องประสานเสียง


ขณะเดียวกันกลุ่มคนทำงานในมูลนิธิเล็งเห็นว่าดนตรีจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมอง ร่างกาย จิตใจ ของผู้สูงอายุไม่ให้เสื่อมไปตามกาลเวลา กิจกรรมการสอนดนตรีสำหรับผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณให้ได้ทำกิจกรรมดนตรีร่วมกันในรูปแบบของวงขับร้องประสานเสียง เกิดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถขับร้องเพลงประสานเสียงได้ ทำให้พวกเขามีความสดชื่น เบิกบาน เพราะสามารถใช้เสียงเพลงให้ความสุขกับผู้อื่นได้ ทางมูลนิธิจึงตั้งใจทำวงประสานเสียงให้กลุ่มผู้สูงอายุ 4 พื้นที่ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้สุงอายุ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3.กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

4.กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

5. กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

6. กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมของทั้งสองกลุ่มจะดำเนินการตลอด 1 ปี ซึ่งจะมีทั้งการสอน และการเปิดพื้นที่ให้เด็กและผู้สูงวัยได้จัดกิจกรรมแสดงด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. พัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ

2. ดำเนินแผนบูรณาการสร้างความเข้าใจ โดยจัดประชุมในพื้นที่โครงการใหม่ ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ตัวแทน โดยเริ่มทำก่อนมีการดำเนินการสอน ในที่นี้เป็นการประชุมร่วมระหว่าง ผู้เรียน (เด็ก/ ผู้สูงอายุ/เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ) ผู้ดูแลพื้นที่ (ครู/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน) ครูผู้สอน (วิทยากรโดยมูลนิธิ)

3. ดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีโดยเฉพาะ

4. การติดตามผลการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ 

5. รับสมัครและงานเปิดตัวพื้นที่โครงการใหม่ เพื่อขยายผลความสำเร็จ

6. ดำเนินการสอน / ทำแผนบูรณาการจัดทำเครื่องมือสอนให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุม จัดทำโน้ตเพลง จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์การสอนและ เรียบเรียงเนื้อหาการสอน

7. ติดตามผล และการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ

8. จัดการแสดง/ถอดบทเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข 
รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิ
นางสุพินดา มโนมัยพิบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิ
นายสินิทธ์ ทองเจริญลาภ นักวิชาการ
นายอัครพล รัตนวงศากุล ผู้ประสานงาน

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมการสอนเป็นดนตรีสากล วงเมโลเดียน กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
2 โรงเรียนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมการสอนวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
3 โรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีไทย กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
4 โรงเรียนวัดพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนดนตรีไทย วงปี่พาทย์ และวงกลองยาว กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
5 โรงเรียนเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
6 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงเมโลเดียน พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 1ปี 412,500.00
7 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงขับร้องประสานเสียง พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 1ปี 412,500.00
8 กลุ่มผู้สุงอายุ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
9 กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
10 กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
11 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
12 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 412,500.00
13 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 412,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,730,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
273,000.00

ยอดระดมทุน
3,003,000.00

Donate to
โครงการดนตรีพลังบวก

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends