Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แก่ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 500 คน

Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

เมื่อวันที่ 29 August 2022

ด้วยการระดมทุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” หลังหักค่าธรรมเนียมเทใจแล้ว เป็นเงินที่ได้รับจำนวน 52,931.70 บาท นั้น มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้ปรับแผนการจัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมจำนวน 2 ศูนย์เด็กฯ คือ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 จำนวน 250 คน และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 17 จำนวน 250 คน รวมสองศูนย์เด็กจำนวน 500 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับ ผ่านกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
  2. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง

ความรู้สึกจากตัวแทนครู ผู้ปกครอง และเด็ก


คุณครูแดง

“ในฐานะคุณครูศูนย์เด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ขอกล่าวขอบพระคุณ การสนับสนุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แม้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ได้ทำให้น้องๆ ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย, ได้รับความรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสำหรับเด็ก ทั้งนี้ขอบขอบคุณผู้บริจาค ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน”


คุณอ้น
ผู้ปกครองเด็ก
“ขอขอบคุณโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” ทีมงานเพจเทใจที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน รวมถึงผู้บริจาค ที่ทำให้น้องๆได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ และหวังว่าจะมีโครงการดีๆสำหรับเด็กๆในชุมชนต่อไปในอนาคต”


น้องกัปตัน
ตัวแทนน้องศูนย์เด็กปฐมวัย
"ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้พวกหนู ได้อิ่ม และปลอดภัย มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ได้วาดรูปความรู้เรื่องโควิด 19 และการป้องกันตนเอง"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ


ภาพประกอบ

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง