มูลนิธิช้างปันใจสู่ชาวดอย เริ่มปลูกอาหารช้างและพาช้างไปโรงพยาบาล

โครงการหน่วยบริบาลและฟื้นฟูสุขภาพช้างชราและพิการ

เมื่อวันที่ 21 September 2022

มูลนิธิช้างปันน้ำใจสู่ชาวดอย นำเงินบริจาคที่ได้รับบริจาคไปปลูกอาหารช้างเพิ่มเติม และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล รักษาช้าง เคลื่อนย้ายช้างไปยังโรงพยาบาล และพากลับบ้าน

พาพังช้างแม่บุญมีที่ป่วยไปรักษาโรงพยาบาล จนสามารถกลับบ้านได้

ปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารช้าง