Projects

 • ค่ายอาสาซ่อมแซมถนน ขุนน้ำจอน จ.น่าน

  ค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านขุนน้ำจอน เพื่อให้ชาวบ้านมีถนนที่ดีไว้ใช้สัญจร และสามารถเดินทางไปหารายได้ตัวเมืองจังหวัดน่านได้

  Target

  63,250 THB
  Progressing 34%
  Total Donors 34

  Successful