project สุขภาพ ผู้สูงอายุ

คืนโลกสดใสให้กับผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจก

คืนโลกที่สดใสให้กับผู้สูงวัย ที่เป็นต้อกระจก ด้วยการสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยสูงวัยที่ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการรักษาและการบริการได้เร็วมากขึ้น โดยร่วมกับทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด และลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก ไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย

ยอดบริจาคขณะนี้

220,045 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 190

สำเร็จแล้ว

จากสถิติของกรมการแพทย์พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 โดยสาเหตุหลักมาจากภาวะต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ โรคต้อกระจกเกิดจากความเสี่อมตามอายุ และหากปล่อยทิ้งไว้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสัดส่วนโครงสร้างจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นผลให้พบผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นโรคต้อกระจกเพิ่มจำนวนมากขึ้น การรักษาทำได้ด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจกซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง

การดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะนำทีมแพทย์พยาบาล ออกหน่วยตรวจรักษา ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด และบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและยาสำหรับการผ่าตัด โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเก็บจากภาครัฐ (โครงการหลักประกันถ้วนหน้า) และมูลนิธิร่วมบริจาคสมทบ

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ ผู้ป่วยสูงวัยทีมีสิทธิตามโครงการหลักประกันถ้วนหน้า แต่ต้องใช้ระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด เนื่องจากขาดแพทย์รักษา หรือมีผู้ป่วยจำนวนมาก รวมทั้งยังมีผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ไม่มีหลักฐานการแสดงสิทธิในการเป็นพลเมือง ซึ่งมีอยู่จำนวนมากตามชายแดน ไม่สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาต้อกระจก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 

สำหรับปีนี้ 2563 ทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหัวหน้าคณะผู้ประสานงาน  และ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ ที่โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 307 เตียง ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัด ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอศรีนคร มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 323,797 คน คิดเป็น 54.21 % ของประชากรทั้งจังหวัด  

กำหนดการผ่าตัด  : วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2563


กระบวนการคัดเลือกผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยสูงวัยที่เป็นต้อกระจกที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ไม่สามารถรอได้ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้ตาบอด
 • ฐานะยากจน มีทั้งกลุ่มที่มีสิทธ์และไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล รวมถึงกลุมคนต่างด้าว
 • ความพร้อมของผู้ป่วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อกำหนดวันในการผ่าตัด
 2. โรงพยาบาลในพื้นที่ คัดกรองผู้ป่วย ทำประวัติคนไข้ นัดวันผ่าตัด
 3. ทีมจักษุแพทย์อาสา นัดหมายแพทย์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดลงพื้นที่
 4. ทีมจักษุแพทย์อาสา ร่วมกับจักษุแพทย์โรงพยาบาล ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 วัน
 5. โรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว


ประโยชน์ของโครงการ

 • ลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด ลดภาวะตาบอดจากต้อกระจกให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่เป็นต้อกระจก ได้รับการรักษาจนสามารถกลับมามองเห็นและใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน

เจ้าของโครงการ


 • มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ One for Lives Foundation
 • ทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด20 คน200,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

20,000
รวม
220,000

ทั้งโครงการต้องการผ่าตัดทั้งหมด 200 คน