project เด็กและเยาวชน

มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเช่น เครื่องครัวต่างๆ เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน ตู้แช่/ตู้เย็น เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ และการปนเปื้อนที่อาจจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กๆมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวันและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ การสนับสนุนจากท่านจะช่วยปรับปรุง พัฒนา แก้ไข โรงอาหารของโรงเรียนเป้าหมายให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น และได้มาตรฐาน สำหรับการใช้บริโภค (Food grade) เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

76,076 บาท

เป้าหมาย

627,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
31 วัน จำนวนผู้บริจาค 145

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเช่น เครื่องครัวต่างๆ เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน ตู้แช่/ตู้เย็น เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ และการปนเปื้อนที่อาจจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กๆมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวันและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ การสนับสนุนจากท่านจะช่วยปรับปรุง พัฒนา แก้ไข โรงอาหารของโรงเรียนเป้าหมายให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น และได้มาตรฐาน สำหรับการใช้บริโภค (Food grade) เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

นอกเหนือจากอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการแล้ว โรงอาหารยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการเด็กนักเรียนทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องด้วยการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนประถมขนาดเล็กประจำชุมชน และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสหลายๆแห่งในพื้นที่ชนบทห่างไกล จึงทำให้อุปกรณ์สำหรับโรงอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในวัยอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ดังนั้นการที่เด็กๆได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัย ในโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลดีให้แก่เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน

จากการสำรวจของมูลนิธิ EDF เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในโรงอาหาร ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสหลายแห่งพบว่า โต๊ะเก้าอี้มีสภาพเก่าชำรุด พื้นผิวโต๊ะแตกหักขรุขระมีคราบเชื้อราเกาะบนแผ่นไม้ เก้าอี้ไม้ผุแตกเป็นร่อง เก้าอี้พลาสติกแตกกร่อนเสื่อมสภาพ โต๊ะเก้าอี้บางโรงเรียนมีอายุการใช้มากว่า 20 ปี ถาดหลุมใส่อาหารบุบโป่งเสียรูปทรงทำให้อาหารหกเลอะเทอะ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารกลางวันเช่นกะทะ หม้อหุงข้าว เครื่องครัวต่างๆ เตาแก๊ส ถังน้ำดื่ม ตู้เย็น อ่างล้างจาน มีสภาพเก่า ชำรุด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อการปรุงอาหารสำหรับเด็กนักเรียน 

มูลนิธิ EDF จึงจัดทำโครงการ (มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง) ขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับโรงอาหารที่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้บริโภค (Food Grade) มีคุณภาพ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อมอบแก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทั่วประเทศไทย จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้อุปกรณ์โรงอาหารอย่างเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 - สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2.เดือนพฤศจิกายน 2566 คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียน

3.เดือนมกราคม 2567 โรงเรียนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหาร

4.เดือนกุมภาพันธ์ 2567 รายงานความคืบหน้าพร้อมทำสรุปโครงการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

วีระยุทธ กันติเอื้อ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์โรงอาหาร 10 โรงเรียน ( โรงเรียนละ 50,000 บาท) 500,000.00
2 ค่าบริหารจัดการของมูลนิธิในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงเอกสารการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 10 โรงเรียน ( โรงเรียนละ 7,000 บาท) 70,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
570,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
57,000.00

ยอดระดมทุน
627,000.00

บริจาคให้
มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน