project เด็กและเยาวชน

สร้างครู สร้างนักเรียน สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพคืนสู่สังคมในยุค New Normal

โครงการมอบทุนให้นักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้เข้าค่ายพัฒนาผู้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0 เพื่อโอกาสในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง และชุมชนในทันที แม้ขณะที่เรียนอยู่ โดยใช้หลักสูตรพิเศษวิชาทักษะผู้ประกอบการสากล 5.0 มาตรฐานเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้

ยอดบริจาคขณะนี้

7,619 บาท

เป้าหมาย

299,750 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
139 วัน จำนวนผู้บริจาค 24

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันกว่า 2 ล้านคน ในประเทศไทยที่ต้องหลุดออกจากการศึกษา และตกงาน ซึ่งทำให้ปัญหาตามมาอีกมากมาย จากการไม่มีงานทำ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจตกต่ำ มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส ได้เห็นปัญหาเหล่านี้ มูลนิธิฯ อยากแก้ไขปัญหาการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และอื่นๆ ตามมา ซึ่งในชีวิตมนุษย์ปาก ท้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งดัชนีชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้ประกอบการสากล และความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย Global Entrepreneurship Index อยู่อันดับ 71 ของโลก (World Competitiveness Ranking 2020) ของประเทศไทยจากอันดับ 29 ของโลก และประเทศไทยเราก็ต้องเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล ทางมูลนิธิฯ จึงอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการมอบทุนวิชาทักษะผู้ประกอบการสากล 5.0 มาตรฐานเนเธอร์แลนด์ เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง และชุมชนในทันที แม้ขณะที่เรียนอยู่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือกเด็ก 25 คน จาก 22 โรงเรียน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
  2. เข้าค่ายกิจกรรมทางจิตวิทยาสากลเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสากล 7 วัน
  3. ประชุมกลุ่มสัปดาห์ละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 12 สัปดาห์ Online และ Offline
  4. ประกวดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 เดือน มอบรางวัลต่อยอดเชิงพาณิชย์ และมอบวุฒิบัตร
  5. สรุปผลเชิงวิจัยและพัฒนา นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าลิขสิทธิ์หลักสูตร GPS Dutch Model ค่ายพัฒนาผุ้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0 profile test พร้อมคู่มือรายบุคคล (7,000 บาท/คน) 25 175,000.00
2 ค่าคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (20,000 บาท/คน) 4 80,000.00
3 ค่าอาหาร สถานที่พัก (700 บาท/คน/วัน จำนวน 7 วัน) 25 17,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
272,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
27,250.00

ยอดระดมทุน
299,750.00

บริจาคให้
สร้างครู สร้างนักเรียน สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพคืนสู่สังคมในยุค New Normal

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน