project ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง

Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม

เติมรัก ปันอิ่ม ให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู และอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ได้รับการดูแลโภชนาการด้านอาหาร และมีคนไปเยี่ยมเยียนให้ช่วยคลายเหงาลงได้

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: อ.ตาพระยา อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์ และอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด อ.สังขะ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ยอดบริจาคขณะนี้

318,567 บาท

เป้าหมาย

462,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 69%
146 วัน จำนวนผู้บริจาค 323

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การที่จะมีใครสักคนไปเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือด้านอาหารจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เพียงเป็นการดูแลด้านจิตใจแต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุได้อีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2539 เจ้าหน้าที่โคเออร์ที่ทำงานในสำนักงานสนามพื้นที่ จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ ได้ทำงานในพื้นที่ทำให้ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัญหาภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรหรือเพาะปลูกได้ผลผลิตดีพอที่จะใช้เลี้ยงชีพได้  คนในวัยแรงงานจึงต้องออกจากบ้านไปทำมาหากินนอกถิ่นฐานของตนเองทิ้งให้คนในวัยพึ่งพิงต้องอยู่ตามลำพัง และเกิดปัญหาครอบครัวข้ามรุ่นตามมา โคเออร์ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจึงได้ลงพื้นที่ไปตามบ้านและทำการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุหรือคนที่มีภาวะพึงพิงที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู  และอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม

ผู้สูงอายุที่ทางมูลนิธิโคเออร์ช่วยเหลือ

 1. เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)   
 2. ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู 
 3. ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในสภาพบ้านเรือนที่ทรุดโทรม  

แม้ภาครัฐจะแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพโดยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แต่จำนวนเงินที่ได้รับยังคงไม่เพียงพอในการจะดำรงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น หรือครัวเรือนที่ประกอบด้วยคน 2 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย และรุ่นหลาน ส่วนรุ่นพ่อแม่นั้นขาดหายไปเนื่องจากการทำงานไกลบ้านทำให้ต้องทิ้งลูกไว้ให้พ่อแม่ที่ชราเลี้ยงดูทำให้นอกจากจะต้องใช้จ่ายเพื่อตัวเองแล้วพวกเขายังต้องใช้จ่ายเพื่อลูกหลาน หรือคนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึงพิงที่ต้องดูแลอีกด้วย

การต้องอยู่คนเดียวในภาวะที่ยากลำบาก แก่ชราและมีหลายโรครุมเร้าย่อมเป็นการดีกว่าอย่างแน่นอนหากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีใครสักคนไปมาหาสู่ หยิบยื่นความช่วยเหลือ ได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากหรือแม้แต่ความสุขให้ผู้อื่นได้ฟังอย่างน้อยก็จะช่วยคลายเหงาลงได้   ทั้งยังจะส่งผลดีต่อจิตใจ ทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักว่ายังมีความสำคัญไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่น แม้ว่าหลายท่านได้จากไปแล้วอย่างสงบ แต่พวกเราคณะทำงานยังคงจดจำรอยยิ้ม และคำให้ศีลให้พรของท่านทุกครั้งที่ลงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

มูลนิธิโคเออร์จึงให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งจำเป็น โดยลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ในทุกๆ เดือนเพื่อมอบสิ่งของและดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ หากพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นจะทำการส่งตัวผู้สูงอายุไปยัง รพสต.ก่อน และอาจมีการส่งต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอต่อไปแล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ (อ.ตาพระยา อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์ และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด อ.สังขะ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์)
 2. นำข้อมูลมาพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าโครงการช่วยเหลือ 100 คน
 3. ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยการ
  1. ส่งมอบชุดอาหารเพื่อเพิ่มโภชนาการให้แก่ผู้สูงอายุ
  2. ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำสุขภาพเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง โดยอาสาสมัครโคเออร์ และอสม. ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุ
 4. ในวันที่ 15 เมษายน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพลังใจ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : หากผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือเสียชีวิตหรือญาติพร้อมที่จะดูแลแล้ว ก็จะใช้ข้อมูลผู้สูงอายุท่านถัดไปที่ได้มีการขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นมาแทนที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโคเออร์ (COERR FOUNDATION) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้วยการยึดหลักความรัก เมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร 10 กิโลกรัม ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ปลาร้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง UHT ชุดละ 350 บาท/เดือน 100 คน 420,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
420,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,000.00

ยอดระดมทุน
462,000.00

บริจาคให้
Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน