project เด็กและเยาวชน

หนังสือตรงใจน้อง

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือที่ตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

101,240 บาท

เป้าหมาย

726,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 14%
18 วัน จำนวนผู้บริจาค 75

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือท่ตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น” ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือ ด้วยแนวคิดสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียน ให้ได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ปัญหาของการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ด้อยโอกาส คือการขาดแคลนเครื่องมือ “หนังสือ” ถือเป็นหัวใจสำคัญ เป็นสื่อการอ่านที่ราคาถูก ใช้งานง่าย แม้กระนั้นในพื้นที่ด้อยโอกาสก็ยังไม่สามารถจัดหาด้วยตนเองได้ ส่วนใหญ่หนังสือได้มาจากการรับบริจาคจะเป็นหนังสือเก่า ล้าสมัย ไม่มีคุณภาพต้องคัดทิ้ง

การขาดพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต นั่นก็คือการอ่าน ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจ จากสถิติของเด็กเล็กที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนจำแนกตามการซื้อหนังสือให้เด็กเล็กและผู้ที่เป็นคนเลือกหนังสือ (เฉพาะหนังสือที่เป็นรูปเล่ม)ในปีพ.ศ. 2561 ผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้ถึงร้อยละ 55.3 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

กิจกรรมหนังสือตรงใจ เป็นการจัดหาหนังสือที่สนใจและอยากอ่าน โดยการให้เด็กๆ มาเลือกหนังสือที่สนใจนั้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่าน จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เด็กมีความสนใจและอยากอ่านหนังสือมากขึ้น มีปริมาณการเข้าห้องสมุดและยืมหนังสือมากขึ้น นำไปสู่พื้นฐานการพัฒนาตนเองและสังคม รวมไปถึงช่วยสร้างวัฒนธรรมการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. กิจกรรมหนังสือตรงใจ โดยการมอบโอกาสให้โรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนได้เลือกหนังสือที่อยากอ่านด้วยตนเองภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงาน โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีประเภทหลากหลายแตกต่างกัน และให้ความร่วมมือในการประเมินผลได้ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ห้องสมุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. กิจกรรมบุคคลต้นแบบ โดยผู้มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมการอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นอยากทำตาม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำผลให้เป็นที่รับรู้ในคนหมู่มากและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะเข้าร่วม

3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯโดยการออกบูธประชาสัมพันธ์ภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์ใน Social Media ช่องทางต่างๆ

4. ประเมินผลกิจกรรม จากรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและชุมชน

5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและชุมน และให้คำแนะนำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งบประมาณจัดซื้อหนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน และค่าจัดส่งหนังสือ (โรงเรียนละ 20,000 บาท) 30 โรงเรียน 600,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนละ 2,000 บาท) 30 โรงเรียน 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
660,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
66,000.00

ยอดระดมทุน
726,000.00

บริจาคให้
หนังสือตรงใจน้อง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน