project เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2565

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงาทำงานอาสาสมัครสร้างสุขในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ ให้กับเด็กป่วย และผ่อนคลาย ความเครียดของเด็กป่วยขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่  ปีเป็นปีที่ 16 ที่เราจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของขวัญ 500 ชิ้นให้เด็กๆกัน

ระยะเวลาโครงการ 30 พ.ย. 2565 ถึง 3 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเครือของโครงการโรงพยาบาลมีสุข ทั้ง 8 แห่ง)

ยอดบริจาคขณะนี้

168,768 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 153%
จำนวนผู้บริจาค 234

สำเร็จแล้ว

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงาทำงานอาสาสมัครสร้างสุขในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ ให้กับเด็กป่วย และผ่อนคลาย ความเครียดของเด็กป่วยขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่  ปีเป็นปีที่ 16 ที่เราจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของขวัญ 500 ชิ้นให้เด็กๆกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี กำลังใจ และคำอวยพรถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดี ๆ ของปี 2566

เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลค่อนข้างนาน การใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ภาวะความตึงเครียดจากการรักษา ความเจ็บป่วยจากโรคภัยที่ต้องเผชิญ ล้วนส่งผลต่อด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งกับการที่ต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงทศกาลปีใหม่เทศกาลที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองให้กับความสุขในเทศกาลสำคัญ ยิ่งทำเด็กป่วยเหงา ขาดชีวิตชีวา

จากการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย 15 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า บรรยากาศภายในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมีความสดใสขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ปกครองและเด็กป่วย มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมปีใหม่ ที่อาสาสมัครข้างนอกมาจัดให้ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานเพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

2. ประสานงานและทำหนังสือขออนุญาตโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้ง 8 แห่ง นัดหมายลงพื้นที่ทำกิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 15

3. จัดซื้อของขวัญ ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมทักษะ ทั้งชายและหญิง

4. คัดแยกประเภท แพ็ค-ห่อของขวัญ จัดแยกตามจำนวนเด็กป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย และแต่ละโรงพยาบาล

5. จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ตามตารางกิจกรรมที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย

3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย

4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย

5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

2. นางสาวธีร์จุฑา  หาญณรงค์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ของขวัญปีใหม่ ชิ้นละ 200 บาท สำหรับเด็กป่วยจำนวน 500 คน 500 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00