project ผู้พิการและผู้ป่วย

การจ้างงานผู้พิการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการเอกสารดิจิตัลและคอฟฟี่ชอฟ

เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานในออฟฟิศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แอดมินและจัดการเอกสารดิจิตัลและตำแหน่งพนักงานคอฟฟี่ชอปภายใต้สเตปส์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ 03 ม.ค. 2565 ถึง 03 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่ของบริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

65,607 บาท

เป้าหมาย

350,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
29 วัน จำนวนผู้บริจาค 106

จากปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและทัศนคติเชิงลบของสังคมที่ทำให้ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ไม่ได้รับการจ้างงาน การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ได้รับการฝึกสอนในรูปแบบและในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบในสังคมที่มีต่อผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการทำงานในออฟฟฟิศและการจัดการเอกสารดิจิตัลและทักษะด้านการทำงานภายในร้านกาแฟภายใต้โครงการทุนการศึกษาที่สเตปส์ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร จำนวน 6 คน เพื่อทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แอดมินและจัดการเอกสารดิจิตัลและตำแหน่งพนักงานคอฟฟี่ชอปภายใต้สเตปส์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานของผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่

  1. การไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่เหมาะสม
  2. นายจ้างประสบปัญหาในการสรรหาผู้พิการที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมต่อการจ้างงาน รวมถึงความไม่สามารถในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการจ้างงานบุคคลกลุ่มนี้
  3. การขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้พิการ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้
  4. ทัศนคติของสังคมที่มองว่าผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ทั่วไป และเป็นผู้ที่ต้องได้รับความสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งสาเหตุข้างต้น ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่

ซึ่งสาเหตุข้างต้น ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่

  1. ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในสังคม ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ทั่วไปในตลาดแรงงาน
  2. นายจ้างหรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องจ้างงานผู้พิการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับผู้พิการซึ่งสามารถทำงานได้ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้พิการทุก 100 คนต่อผู้พิการ 1 คน) ไม่มีความเข้าใจและขาดความสามารถในการจ้างงานผู้พิการ ส่งผลให้บริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะจ่ายเงินค่าปรับเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทน ซึ่งไม่ทำให้เกิดสังคมการจ้างงานที่ยอมรับและเคารพในความแตกต่างที่แท้จริง ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดจากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ กว่า 62% ของผู้พิการในวัยทำงาน (กว่า 527,000 คน) พร้อมที่จะทำงานแต่ไม่มีงานทำ
  3. การไม่สามารถสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่าง (inclusive society) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างสังคมที่เคารพและให้เกียรติในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในสังคม ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ทั่วไปในตลาดแรงงาน

จุดเด่นของโครงการนี้ คือการสร้างงานให้กับผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการจ้างงานผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสำหรับผู้ฝึกที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเข้าไม่ถึงโอกาส ได้ผ่านการฝึกทักษะอาชีพในสายงานโดยตรงที่มีความพร้อมและศักยภาพในระดับหนึ่ง จะเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงสำหรับผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ที่รับทุนดังกล่าว โดยเมื่อเรียนจบโครงการทุนการศึกษาแล้ว จะได้รับการจ้างงานต่อทันทีจากบริษัทสเตปส์ ภายใต้ที่มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้พิการและมีทีมโค้ชฝึกอาชีพที่คอยฝึกสอนงานระหว่างการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถเรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจ้างงานประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. สเตปส์คัดเลือกผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้หรือผู้พิการและผูภายใต้โครงการทุนการศึกษาที่มีความพร้อมและทีคุณสมบัติเหมาะสมต่อตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  2. เมื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการที่เหมาะสมแล้ว สเตปส์จะเริ่มการจ้างงานและฝึกสอนงานไปพร้อมๆ กับการทำงาน (on the job training) เพื่อให้ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงานจริง
  3. มีการสื่อสารกับบริษัทพันธมิตรที่เป็นผู้มอบทุนการศึกษาตลอดจนสาธารณชนถึงการสร้างเส้นทางอาชีพให้ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการที่ได้รับทุนอย่างครบวงจร (ตั้งแต่มอบทุนเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะไปจนถึงการได้รับการจ้างงานจริง) และยั่งยืน

ผู้พิการและผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้

ไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงาน หรือได้รับการจ้างงานแต่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากนายจ้างการขาดความเข้าใจในการแนวทางการสอนงานหรือขาดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการ

ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้และผู้พิการได้รับการฝึกสอนงานและทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม นำไปสู่การจ้างงานและรายได้ที่ยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

น.ส. ธีตา โหตระกิตย์ - กรรมการ
น.ส. ศศิภา มีนชัยนันท์ - หัวหน้าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินเดือนผู้พิการ แบ่งออกเป็น พนักงานประจำ 1 อัตรา พนักงาน Part-time 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ( 1 ปี ) 6 คน 318,181.82
รวมเป็นเงินทั้งหมด
318,181.82
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,818.18

ยอดระดมทุน
350,000.00

บริจาคให้
การจ้างงานผู้พิการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการเอกสารดิจิตัลและคอฟฟี่ชอฟ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน