project สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

ระดมทุนซื้อเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ด่วน!บ้านเสด็จ จ.ลำปาง มีพื้นที่ติดป่าชุมชน มักเกิดปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน(PM2.5) พื้นที่จึงได้มีการจัดชุดลาดตระเวนและจุดเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้และลดปริมาณหมอกควัน ชุมชนจึงต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ 20 เครื่อง

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2566 ถึง 01 เม.ย. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (บ้านเสด็จ)

ยอดบริจาคขณะนี้

22,157 บาท

เป้าหมาย

297,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
จำนวนผู้บริจาค 43

สำเร็จแล้ว

ด่วน!บ้านเสด็จ จ.ลำปาง มีพื้นที่ติดป่าชุมชน มักเกิดปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน(PM2.5) พื้นที่จึงได้มีการจัดชุดลาดตระเวนและจุดเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้และลดปริมาณหมอกควัน ชุมชนจึงต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ 20 เครื่อง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

บ้านเสด็จ จ.ลำปาง เป็นอีกพื้นที่ที่กำลังเผชิญไฟป่า และหมอกควัน มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 60,000 ไร่ มีแนวโน้มไฟป่าและหมอกควันทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น 

การป้องกันไฟป่าที่สามารถทำได้ คือการทำแนวกันไฟ โดยทำแนวดินที่ปราศจากใบไม้และกิ่งไม้แห้ง ปกติแล้วเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะใช้วิธีกวาดใบไม้ออกไป ซึ่งทำได้ช้า และสิ้นเปลืองแรง หรือใช้เครื่องเป่าใบไม้แบบติดเครื่องยนต์ เพื่อลดเวลาการทำงาน แต่ก็มีปัญหาเนื่องจากน้ำหนักมาก เสียงดัง มีควันไอเสีย มีความร้อนจากเครื่องยนต์ และน้ำมันที่ติดกับตัวเครื่องก็สามารถติดไฟได้

นายกฤษณะ (ช่างเอก) ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่น และปราชญ์เกษตรจังหวัดลำปาง จึงได้คิดค้นและผลิตเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า ซึ่งมีน้ำหนักเบา เสียงเบา ไม่เพิ่มมลพิษ สามารถใช้งานติดต่อกันได้นาน และมีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดทำแนวดินกันไฟดังกล่าวเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าที่คิดค้นมานั้น สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และเครือข่ายป่าชุมชนระดับอำเภอของจังหวัดลำปางได้จริง เนื่องจากน้ำหนักเบา (ลดน้ำหนักจากแบบเครื่องยนต์ 12 กก. เหลือ 6 กก.) และเสียงเบามาก และพ่นอากาศได้แรงกว่าเมื่อเทียบกับแบบเครื่องยนต์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้นานขึ้นและเหน็ดเหนื่อยน้อยลง พื้นที่แนวกันไฟก็จะมากขึ้นตามด้วย

ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ    ใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องเป่าไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ น้าหนักเบา ประหยัดพลังงานเชื้อเพลง และไม่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อใช้ในการทาแนวกันไฟป่า รวมถึงการเข้าดับไฟป่า รวมจานวน 20 เครื่อง สำหรับ 17 หมู่บ้าน

โดยปรกติไฟป่าจะถูกคลี่คลายด้วยพายุฝน แต่ในปี 2566พายุฤดูร้อนทั้งสองลูกไม่ผ่านไปที่ภาคเหนือตอนบน ดังนั้นไฟป่าจึงเกิดขึ้นและยังคงเป็นปัญหาใหญ่มาก เวลาเกิดไฟป่าแล้วต้องหาทางดับให้เร็ว ที่สุดเพราะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าไปดับไฟป่าจะขยายตัวจาก 1 พื้นที่ไปเป็น 3-10 พื้นที่ภายใน 1 วัน ความล่าช้าทำให้การขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆดังนั้นการดับไฟจึงเป็นการป้องกันไฟป่าที่ขยายตัวและการไม่รีบดับไฟป่าคือการไม่ป้องกันเช่นกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดทำและผลิตเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า ทันทีเมื่อได้รับการสนับสนุน
  2. อบรมและมอบเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าให้กับเครือข่ายป่าชุมชน
  3. ทางเครือข่ายทั้งสองแห่งจะมีแผนการดำเนินงานต่อดังนี้

บ้านเสด็จ จ.ลำปาง


ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสด็จ จ.ลำปาง
  2. บริษัทเอพพอค เวิร์ค จำกัด (ไร่ช่างเอก) 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธี่ยมชุดละ 13,500 20 ชุด 270,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
270,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
27,000.00

ยอดระดมทุน
297,000.00