project เด็กและเยาวชน

Teach For Thailand โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิ Teach for Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครู เป็นเวลา 2 ปี เต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นัก 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , กาญจนบุรี , ลพบุรี , นครสวรรค์ , เชียงใหม่ , เชียงราย , น่าน , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ , ระยอง , ชลบุรี , ปราจีนบุรี , ลำปาง , พระนครศรีอยุธยา , นครราชสีมา

ยอดบริจาคขณะนี้

356,869 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 32%
20 วัน จำนวนผู้บริจาค 87

มูลนิธิ Teach for Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครู เป็นเวลา 2 ปี เต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นัก 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ โดยเราพบว่าเด็กอายุ 15 ของ ประเทศไทยเรียนช้ากว่าเด็กในประเทศอื่น ๆ เฉลี่ย 2 ปี นอกจากนั้นนักศึกษาจบใหม่มากกว่าครึ่งไม่อยากทำอาชีพครู ซ้ำร้าย เด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ เรียนช้ากว่าคนอื่น 3.8 ปี ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและถูก สั่งสมมานานจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร บุคคลที่มีศักยภาพและเข้าใจปัญหาด้าน การศึกษาอย่างลึกซึ้ง แต่ประเทศไทยกลับขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณสมบัติดังกล่าวอยู่มาก

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงมุ่งสรรหา บุคคลที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลาย สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือแม้กระทั่งแพทยศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการ “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี ของโครงการ พวกเขาจะได้มีโอกาส ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและ เสริมสร้างทักษะที่จำ เป็นให้แก่เยาวชนใน โรงเรียนที่มีบริบทท้าทายและขาดแคลน คุณครู พร้อมกับสัมผัสปัญหาด้านการ ศึกษาผ่านบริบทการสอนในห้องเรียน

แต่ที่สำคัญนั้น ความเข้าใจต่อปัญหาด้านการศึกษาจากประสบการณ์ 2 ปีนี้ จะส่งผลให้ผู้สำเร็จจากโครงการเป็นผู้นำที่มีสามารถทำ งานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ในท้ายที่สุด

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สามารถเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 64,000 คนผ่านครูผู้นำฯ 440 คน ในโรงเรียนและชุมชน 99 แห่ง โดยในปี 2565 นี้ มีศิษย์เก่ามากกว่า 250 คนทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศไทย

ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการเข้าถึงนักเรียนรวม 16,800 คนผ่านการสอนของครูผู้นำ 108 คน ใน 16 จังหวัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณรวม 55.7 ล้านบาท ในการสนับสนุนครูผู้นำ (42%) และการคัดสรร อบรม ติดตามดูแล ทั้งครูผู้นำ และและศิษย์เก่า พร้อมบริหารจัดการและพัฒนา โครงการ (58%)

อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯยังขาดเงินทุนในการสนับสนุนโครงการอยู่มาก ซึ่งคุณทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้มูลนิธิฯบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นักเรียน 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

https://fb.watch/gi5Wrw7kWM/


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. มูลนิธิฯจะทำการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำรอบด้านและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมมาเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อแสดงศักยภาพและความตั้งใจของตนเองในการเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครจะได้รับการติดต่อให้ทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ออนไลน์ ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานรายวิชาแบบออนไลน์ สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ประมาณ 45 นาที และเข้าร่วม Assessment Center เป็นเวลา 1 วันเต็ม ก่อนที่ได้รับการตอบรับในท้ายที่สุด

2. ครูผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 8 - 9 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนในห้องเรียนจริง จากนั้น จึงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (fellow) ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการแก้ปัญหาการศึกษาในบริบทที่มีความท้าทายสูง ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบางโรงเรียนมีปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การพนัน และความรุนแรง ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และมีฐานะยากจนถึงปานกลาง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี นักเรียนส่วนมากมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy) และความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ (numeracy) ต่ำกว่าระดับชั้นที่ตนเองศึกษาอยู่ นอกจากนี้ นักเรียนส่วนมากไม่เชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้

3. ผู้สำเร็จโครงการเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Alumni) โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุน ผลักดัน และสรรหาโอกาสเพื่อให้ศิษย์เก่าทำงานในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาต่อในระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2

ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-064-3919


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำหรับปี 2665 จำนวน 65 คน 1 ครั้ง 200,000.00
2 ค่าจัดอบรมและสนับสนุนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 108 คน (ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 64 จำนวน 43 คน,ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 65 จำนวน 65 คน − การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน − การอบรมของคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ − การอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ − การอบรมและการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ 1 ครั้ง 400,000.00
3 ค่าจัดกิจกรรม เก็บและแบ่งปันข้อมูล เพื่อผลักดันให้ศิษย์เก่ายังทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษา แม้จะจบโครงการไปแล้ว 250 คน 200,000.00
4 ฝ่ายบริหารองค์กรภายใน - ค่าประชาสัมพันธ์และ Marketing - ค่าบริหารทรัพยากรบุคคล -ค่าจัดเก็บและประเมินผลข้อมูล (พนักงานในโครงการจำนวน 24 คน) 24 คน 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

บริจาคให้
Teach For Thailand โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน