project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

Van Play รถโมบายพาเด็กเล่น

จากทฤษฎีและงานวิจัยการเล่นทั่วโลก พบว่า เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง ความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตวัยเด็ก ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง การเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะการเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ และเห็นว่ายังมีเด็กและครอบครัวอีกมากที่ยังขาดความรู้เรื่องนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องตัวอย่างการเล่นอิสระ สู่สังคมไทย

ระยะเวลาโครงการ 01 ธ.ค. 2565 ถึง 31 พ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

31,000 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
20 วัน จำนวนผู้บริจาค 43

จากทฤษฎีและงานวิจัยการเล่นทั่วโลก พบว่า เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง ความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตวัยเด็ก ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง การเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะการเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ และเห็นว่ายังมีเด็กและครอบครัวอีกมากที่ยังขาดความรู้เรื่องนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องตัวอย่างการเล่นอิสระ สู่สังคมไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ (Free Play)ให้สังคมได้มีความเข้าใจและให้ความสำคัญของการเล่นอิสระ ตลอดจนถึงการออกแบบเครื่องมือการเล่น จากสิ่งรอบตัว เพื่อเป็นตัวอย่าง แนวทางให้ครอบครัว ครูนำเอาไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้เป็นของใกล้ตัว หาง่าย

 ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวจำนวนหนึ่งเข้าถึงกิจกรรม เทศกาลลานเล่น ที่จัดโดยกลุ่มไม้ขีดไฟในพื้นที่ สวนไฟฝัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และสามารถนำไปปรับใช้ได้

ดังนั้นหากเรานำกิจกรรมลานเล่น ชุดข้อมูล ตลอดจนถึงวิธีการ ผลที่จะเกิดกับเด็กๆ ไปสู่โรงเรียน ครอบครัว คนในชุมชน ทุก ๆ ที่ ๆ มีเด็กอยู่ จะทำให้เด็กจำนวนมากเข้าถึงการเล่นได้ ซึ่งจะเป็นการขยายแนวคิดที่สำคัญไปสู่คนในครอบครัว โดยจะดำเนินงานผ่าน ชุดกิจกรรม Van Play สัญจร ไปยัง 30 พื้นที่ โดยสามารถสร้างการเข้าถึงเด็กและครัวครัวได้มากกว่า 5,000 คน โดยคิดเป็นต้นทุน 66 บาท/หัวต่อคน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.จัดทำหารถตู้มือสอง ออกแบบ VAN Play อันประกอบไปด้วย

 1.1 ชุดนิทรรศการให้ความรู้ การเล่นอิสระ ประโยชน์ของการเล่นอิสระ และแนวทางการสนับสนุนให้เด็กได้เล่นอิสระ

 1.2 จัดทำชุด Free Play ของเล่นที่ครอบครัวเห็นแล้วสามารถไปประยุกต์ ทำเองได้ จากของใกล้ตัว

2.ออกเผยแพร่ความรู้ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนเมือง และพื้นที่สาธารณะ

   จำนวน 30 พื้นที่ ทั่วประเทศ และสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก ในพื้นที่วิกฤติ 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มไม้ขีดไฟ โดยนายศรัทธา ปลื้มสูงเนิน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ดำเนินการจัดหารถตู้มือสองเพื่อจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ และติดตั้งชุดเล่นอิสระเพื่อสาธิต ให้ผู้เข้าร่วมได้เล่น เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 1 ชุด 150,000.00
2 จัดกิจกรรม เล่นสัญจร ไปยัง พื้นที่ขาดโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และชุมชนที่ได้รับผลความรุนแรง 30 ครั้ง 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
Van Play รถโมบายพาเด็กเล่น

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน