ติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

จัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2022

ผลจากการดำเนินโครงการ จัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดทำตามแผนที่วางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้รับผิดชอบโครงการและทางโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา นำทีมโดยนายสุเมธี นิตานันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดการประชุมสมาชิกในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแผนงาน และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นได้จัดทำการก่อสร้างโรงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และชุมชนใกล้เคียง 

ความประทับใจจากตัวแทนนักเรียน

เด็กหญิงกันญารัตน์ ดวงศรี นักเรียนในระดับชั้น ป.5/1
  

เด็กชายธาวิน มนตรี นักเรียนในระดับชั้น ป.5/1

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพจุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

เด็กนักเรียนมีน้ำสะอาดไว้บริโภค