เด็กปฐมวัยในบ้านฟอร์เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในระยะเวลากว่า 5 เดือน

โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2022

โครงการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 สิงหาคม 2565

เป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ เด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย จาก 113 ครอบครัว

สถานที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) และวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อเนื่องระยะที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ อย่างมาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัว เชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพและความปลอดภัย เด็กได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการอย่างไม่เหมาะสมตามวัย ทำให้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักการจัดบริการด้านอาหารเด็กที่บ้าน และที่ศูนย์ฯ ทุนบริจาคโครงการเทใจสามารถทำให้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบริการ ทั้งเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน และการบริการ NEW NORMAL ใน "โครงการนม &ไข่ + อาหารกลางวันและอาหารว่างให้น้องอิ่ม" ได้รอดวิกฤตอีกระยะหนึ่ง

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีต่อไปนี้

  1. ผู้บริจาคผ่านโครงการเทใจ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ต่อสู้กับความหิวโหยเพื่อเด็กด้อย โอกาส สามารถเข้าถึงนมดื่มในช่วงเช้า และอาหารกลางวันอาหารเสริม ของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ - มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 จ.สมุทรปราการ
  2. เด็กจำนวน 120 คน จากจำนวน 113 ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือได้นม มีอาหารกลางวัน อาหารเสริม ลดระดับความหิวโหยภาวะการขาดสารอาหารในเด็ก และความหิวโหย สร้างภูมิและลดระดับการบาดเจ็บ เจ็บป่วยในเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID-19
  3. จำนวน 113 ครอบครัว ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยาก ลดความวิตกกังวลใจ ช่วยลดระดับของความเครียดของครอบครัวในระหว่างวัน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และอาหารอิ่มท้อง
  4. ครอบครัวได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการของเด็ก นม อาหารกลางวัน อาหารเสริม และไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญต่อความสุขและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ช่วยบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามช่วงวัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริการเด็ก ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะต้องบันทึกรายงานการเจริญเติบโตของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็กตามลำดับต่อไป
  5. “เทใจดอทคอม” และท่านผู้มีอุปการคุณ ผุ้บริจาคทั้งหลายผ่านโครงการเทใจ ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานของมูลนิธิฟอร์เด็กได้อย่างแท้จริง และเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเบาภารกิจ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภาวะยากลำบากได้ทันการณ์ และผลของการบริหารจัดการทุน ได้เกิดความต่อเนื่อง อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ภาพกิจกรรม