โครงการ

 • สุขภาพ การศึกษา เด็กและเยาวชน

  กองทุนเทใจเพื่ออนาคตประเทศไทย

  กองทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบไปด้วย (1) ภาวะทุพโภชนาการ (2) การศึกษา (3) การจ้างงาน (4) สุขภาพจิต

  เป้าหมาย

  4,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม, ปวช., ปวส. และระดับมหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย

  199,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 142

  สำเร็จแล้ว

 • โควิด-19 การศึกษา เด็กและเยาวชน

  อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์การเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน และ จ.กาญจนบุรี

  ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ให้ศูนย์การเรียน 2 แห่ง เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปีนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนของศูนย์ฯ สามารถติดตามบทเรียนได้ทันตามกำหนดของภาคการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  63,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 116%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 114

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ทีมนักวิจัยคนไทย NECTEC ออกแบบ และผลิต สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กระบวนการคิด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

  เป้าหมาย

  93,940 บาท
  ดำเนินการแล้ว 28%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 38

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไร้สัญชาติ

  สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิในสัญชาติได้ เมื่อเขาเหล่านี้จบปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 120

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  6,615,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,159

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  หอพักเพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

  สร้างหอพัก 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งศูนย์จักรยานยืมคืนให้เด็กบ้านไกลปั่นไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  1,190,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 99%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 241

  สำเร็จแล้ว