โครงการ

 • อื่นๆ

  Local Heroes Fund

  "Local Heroes Fund" จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างรายได้ในการพัฒนาชุมชมตัวเอง ด้วยการจัดตั้งกองทุนโลเคิลฮีโร่ ที่ให้ชุมชนออกแบบสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้และพัฒนาได้เอง

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • สุขภาพ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ศูนย์ดูแลพระป่วยวัดทับคล้อ

  เพราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

  เป้าหมาย

  518,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 89
 • สิ่งแวดล้อม

  ลําเลียงนํ้า สู่ความมั่นคง

  ชุมชนรอบเหมืองใน ต.วังประจบ อ.เมืองจ.ตาก กว่า 32 ครัวเรือน มักจะมีปัญหาน้ำใช้ทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ผมนายจักรวาล อัมพรพฤติ ได้ขอความร่วมกับบ. พิพัฒน์กร จำกัด เพื่อจัดทำแผนบริหารการจัดการน้ำจากบ่อพักน้ำของเหมืองที่กักน้ำฝนและนํ้าจากป่ากว่า 4 ล้านลูกบาก์เมตร ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านที่จะมีน้ำใช้ทั้งปี

  เป้าหมาย

  131,824 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  183 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12
 • เด็กและเยาวชน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที

  สร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เมืองพะเยามีอยู่กับโครงการ "น.เอ๋ย น.นก: ช่วยดึงเด็ก ๆ ออกจากมือถือที”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหาร น้ำดื่ม ที่พักและอื่น ๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาร่วมกันในห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15
 • สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

  จาก“ผู้พ้นโทษ” สู่ “นักประเมินต้นไม้อิสระ”

  ผู้พ้นโทษจำนวนมากเผชิญกับข้อจำกัดทางรายได้อันมาจากถูกกีดกันการประกอบอาชีพหลักและเสริม จึงเป็นโอกาสดีของการพัฒนาโอกาสอาชีพเสริม “นักประเมินไม้ยืนต้นอิสระ” ให้ผู้พ้นโทษ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพฯ ด้วยการจัดทำข้อมูลประเมินความสมบูรณ์ของต้นไม้บนพื้นที่สาธารณะก่อนการวางแผนและแจกจ่ายงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพฯต่อไป

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 30
 • เทใจแนะนำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  รถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย

  ประเทศไทยรักษาฟรี แต่ค่ารถรับ-ส่ง ไม่ฟรี! โครงการรถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีเป้าหมาย เพื่อให้บริการการขนส่งผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้บริการรับส่งระหว่างบ้านกับสถานพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลใกล้เคียง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

  เป้าหมาย

  352,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 46%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 223
 • เด็กและเยาวชน

  ชุดนักเรียนและรองเท้าให้น้องในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

  มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ทำงานเพื่อสนับสนุนเด็กข้ามชาติใน จ.ตากให้เข้าถึงการศึกษาใน 3 อำเภอของจังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา หรือออกเรียนกลางคัน โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่จำเป็น ทักษะการใช้ชีวิต สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนแก่ครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาที่บุตรหลานตนเองสามารถเข้าเรียนได้ รวมถึงวิธีการสมัครเข้าเรียน อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผ่านพบว่า แม้สมัครเข้าเรียนได้ยังมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาจำนวนมากด้วยเหตุผลเพียงว่ายังขาดแคลน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนและกระเป๋านักเรียน ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากการได้รับการสนับสนุนจากงบเรียนฟรี 15 ปี ฉะนั้นการสนับสนุนชุดเรียนรองเท้านักเรียนและกระเป๋านักเรียนจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและทำให้เด็กๆ สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาได้

  เป้าหมาย

  245,245 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  243 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 50
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เด็กและเยาวชน

  ช่วยค่ารถรับ-ส่ง เด็กที่ขาดโอกาสได้ไปเรียน

  บ้านของเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนหลายกิโลเมตร เพราะพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้มีอาชีพรับจ้างทำเกษตรกรรมในพื้นที่ไร่นาของนายจ้าง การเดินทางออกจากบ้านไปโรงเรียนมีระยะทางไกล และลำบาก ประกอบกับผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่าย ค่ารถรับ-ส่งนักเรียนได้ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนขอระดมทุนเพื่อส่งเด็ก 145 คนไปเรียนหนังสือ

  เป้าหมาย

  279,125 บาท
  ดำเนินการแล้ว 78%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56
 • สิ่งแวดล้อม

  ปลูกให้เป็นป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  ชวนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 21 ไร่ ในพื้นที่พุทธสถาน สมณคีรี ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการดูแลรักษาต้นไม้จำนวน 565 ต้น ตลอด 2 ปี พร้อมบริหารจัดการกักเก็บน้ำในแปลง ปลูกเสริม และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับอาสาและนักเรียนในพื้นที่

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  336 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • สัตว์

  อิ่มท้องน้องเต่าBelow the Tides: Zero Starving Sea Turtles

  เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าใกล้สูญพันธ์ขั้นวิกฤต (Endangered species) ความสำคัญหลักของเต่าทะเลคือการสร้างความสมดุลย์ของห่วงโซ่อาหารในโลกใต้ทะเล การที่เต่ามีจำนวนลดลงนั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ ปัจจุบันโอกาสที่ไข่ของเต่าทะเลจะฟักเป็นตัวอยู่รอดเป็นเต่าโตเต็มวัยตามธรรมชาติมีแค่ประมาณ 0.1% แต่ถ้าได้รับการอนุบาลเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปจะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 70% เงินจากโครงการนี้จะสมทบทุนให้กับทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล เพื่อเพิ่มจำนวนลูกเต่าทะเลที่แข็งแรงพร้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติมากขึ้น

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 69%
  114 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 207
 • อื่นๆ

  ส่งต่อความห่วงใย ให้คนในชายแดนไทย-พม่า

  แรงงานข้ามชาติหลายคนถูกล่อลวงโดยกลุ่มคนค้ามนุษย์ หลายคนข้ามมาเพื่อหลุดพ้นความอดอยาก หลายคนถูกทำให้ติดยา DARE Team มองเห็นโอกาสในการเข้าไปช่วยประชากรแรงงานข้ามชาติ ด้วยการบำบัดและสร้างอาชีพให้ผู้ลี้ภัย ร่วมสนับสนุนค่าน้ำประปาและไฟฟ้าของศูนย์และค่าบำบัดผู้ลี้ภัยที่มีปัญหายาเสพติดกับเรา

  เป้าหมาย

  321,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 46
 • เด็กและเยาวชน

  เติมเต็มมื้ออาหารเด็กในโรงเรียน FOOD FOR GOOD

  ความยากจนของครอบครัว ทำให้เด็กในประเทศไทยกว่า 2.9 ล้านคน ขาดสารอาหาร จนทำให้ “ผอม เตี้ย พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาล่าช้า” FOOD FOR GOOD เป็นโครงการที่เข้าไปเติมเต็มมื้ออาหารในโรงเรียน ให้เด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสร้างรากฐานการเจริญเติบโตที่แข็งแรง ปีการศึกษา 2566 นี้ ช่วยเหลือเด็กๆ จำนวน 6,756 คน ใน 56 โรงเรียน ครอบคลุม 33 จังหวัดทั่วประเทศไทย

  เป้าหมาย

  4,400,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  397 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 76