project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ปั้น 60 นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทุนละ 28,000 บาทต่อคนจะทำให้เยาวชนด้อยโอกาสที่ขาดเงินได้เรียนต่อ มีอาชีพที่ดีในอนาคต และยังทำให้ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 มีความพร้อมในดูคนสูงวัยในบ้านเราอีกด้วย

Duration 01 ก.พ. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

36,046 THB

Target

2,046,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
283 days left จำนวนผู้บริจาค 52

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การเตรียมผู้ดูแลเพื่อรองรับปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งปัญหาที่ยังเป็นวิกฤติในปัจจุบันคือการขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีภาระทางการเงินมาก จึงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ โดยโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้ตระหนักถึงสองปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อการดูแลผู้สูงอายุผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้แก่าวชน ทำให้มีรายได้เพียงพอและลดโอกาสในการประกอบอาชีพไม่สุจริต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอย่างสมบูรณ์ ทำให้การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และมีจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ซึ่งจะต้องอยู่กับโรคเหล่านี้ไปตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องอาศัยการดูแลจากคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะเดียวกัน ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยที่น่าเป็นห่วงและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือ ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ การลาออกกลางคัน และการไม่ได้เรียนต่อ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความยากจนของครอบครัว แม้จะมีหลายครอบครัวที่ไม่อยากให้เด็กหยุดเรียนแต่ก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งเรียนเพราะต้องการคนช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องนักเรียนท้องในวัยเรียน ส่งผลให้นักเรียนต้องลาออกกลางคัน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนนักเรียนท้องไม่พร้อมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้กับเยาวชนจำนวน 60 คน ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี เช่น เรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง เป็นต้น และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหลังจากผู้เรียนเรียนจบก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรอง และโรงเรียนฯ จะช่วยประสานกิจการผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้ขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมหลักสูตรไปแล้ว 395 คน โดย 70% ของนักเรียนได้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแล้วกว่า 1,500 คน (ผู้ดูแล 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 5 คน) ครอบคลุมจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ช่วยให้เยาวชนมีรายได้ประมาณ 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เพื่อต่อยอดความยั่งยืนให้กับโครงการ เมื่อเยาวชนด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพแล้ว จะคืนเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีให้กับโรงเรียนฯ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

ตัวอย่างนักเรียนที่เคยได้ทุนนี้

คุณวรรณภา หมู่ผึ้ง นักเรียนรุ่น 1 ที่กลายมาเป็นครูผู้ให้โอกาส  "หลังจากได้เรียนเป็นนักบริบาล จึงเริ่มต้นทำงานในโรงพยาบาลจากการเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ และได้เรียนต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล จนได้เป็นพยาบาลและปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลหัวหิน แผนกไอซียูศัลยกรรม มีรายได้ที่เพียงพอ ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองเพราะสามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย และยังกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเพราะอยากส่งต่อโอกาสให้เด็ก  ๆ รุ่นต่อไป"น้องหญิงนักเรียนที่เคยได้ทุนกู้ยืม เล่าว่า "พอจบ ม. 6 อยากเรียนพยาบาลมาก เลยเลือกมาเรียนเป็นนักบริบาล (ผู้ช่วยพยาบาล) ตอนจบมาอายุ 20 ปี มีหลายที่มาเสนองานเยอะมาก หนูคิดว่าหนูตัดสินได้ดีมาก เพราะทำให้หนูมีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ เวลาพ่อแม่เดือดร้อนเขาหันมาหาหนูได้ ทำให้หนูภูมิใจมาก"


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี เพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียนด้อยโอกาสอายุ 18 ขึ้นไป ได้แก่ เด็กที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า ท้องไม่พร้อม เป็นต้น ผ่านโรงเรียนในเครือข่ายกศน.ที่มีความสนใจ
2. จัดการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงในระยะเวลา 3 เดือนต่อรอบ รอบละไม่เกิน 20 คน (แบ่งเป็นภาคทฤษฎีระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง และภาคปฏิบัติระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง)
3. หลังจบการศึกษา โรงเรียนฯ จะออกใบประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และช่วยประสานกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพ
4. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเมินผล  และสรุปผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทวรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการอบรมหลักสูตรด้านบริการสุขภาพมาเป็นเวลา 16 ปี

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 - ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเพื่อคัดเลือกนักเรียนด้อยโอกาส - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 30,000.00
2 สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงพร้อมที่พัก ทุนละ 28,000 บาท 60 1,680,000.00
3 ค่าตอบแทนการประสานงานเพื่อค้นหานักเรียนด้อยโอกาส และการติดตามระหว่าง-หลังจบการศึกษา 1 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,860,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
186,000.00

ยอดระดมทุน
2,046,000

Donate to
ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends