project เด็กและเยาวชน

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รร.บ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเด็กนักเรียน 220 คน ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง ที่เก่าและไม่สามารถลงโปรแกรมใดๆได้ (อัตราส่วนการใช้งานอยู่ที่ 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) จึงชวนทุกท่านระดมทุนเพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 10 ชุดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และเท่าทันเทคโนโลยี

Duration 01 พ.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี)

Current donation amount

23,655 THB

Target

275,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 9%
26 days left จำนวนผู้บริจาค 49

รร.บ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเด็กนักเรียน 220 คน ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง ที่เก่าและไม่สามารถลงโปรแกรมใดๆได้ (อัตราส่วนการใช้งานอยู่ที่ 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) จึงชวนทุกท่านระดมทุนเพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 10 ชุดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และเท่าทันเทคโนโลยี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียน จำนวน 220 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ ด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับก็มีไม่เพียงพอ ทำให้โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพียง 2 เครื่อง แถมยังเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆในปัจจุบัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนของเด็กนักเรียนทั้งหมดแล้ว จะมีอัตราส่วนการใช้งานถึง 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กำลังตกอยู่ในสภาพที่ด้อยโอกาสทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่การมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน มีบทบาทและมีความสำคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษา รวมทั้งยังเป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เพื่อนำพาให้พวกเขาได้มีอนคตที่สดใสทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึง

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กแก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น และเสมอภาคกับเด็กนักเรียนในเมือง โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะและภูมิคุ้มกันในการเท่าทันโลกโซเชียล และการเท่าทันสื่อต่างๆ รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ขั้นเตรียมการ : แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงานโครงการ ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โดยระดมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่

2.ขั้นดำเนินการ 

     2.1 จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนตามช่วงชั้น

     2.2 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับแกนนำเด็กนักเรียนในระดับชั้นป.5-6 เพื่อต่อยอดไปสู่การจัดตั้งชมรมเท่าทันสื่อขึ้นในโรงเรียน

     2.3 จัดตั้งชมรมเท่าทันสื่อโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

     2.4 เปิดบริการให้นักเรียนมาใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าความรู้ต่างๆ โดยมีแกนนำนักเรียนจากชมรมเท่าทันสื่อแบ่งเวรกันมาคอยดูเพื่อนๆและน้องๆในการใช้งานให้ปลอดภัยจากเว็บไซด์ต่างๆที่เป็นภัยต่อเด็ก

     2.5 จัดประกวดการทำสื่อสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปเผ่ยแพร่ในบริเวณโรงเรียน ในเว็บไซด์ของโรงเรียน และตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่

     2.6 จัดกิจกรรมเท่าทันสื่อDAY ในโรงเรียน โดยชมรมเท่าทันสื่อโรเรียนบ้านไทยสามัคคี

3.ขั้นการติดตามการดำเนินงาน :โรงเรียนจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งให้กับเทใจดอทคอม  และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว เดินทางไปติดตามการดำงานของโครงการรวมทั้งให้คำปรึกษา

4.ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 25,000 บาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จะประกอบด้วย จอภาพ เครื่อง CPU คีย์บอร์ดและเมาส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (เนื่องจากในพื้นที่อ.ตาพระยา ไฟฟ้าจะตกและดับบ่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุด) ชุดหูฟัง โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ 10 ชุด 250,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
250,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
25,000.00

ยอดระดมทุน
275,000.00

Donate to
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends