project เด็กและเยาวชน

พัฒนาความมั่นคงทางอาหารของเด็กในชุมชนประมง ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยล่าสุด จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่า เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการพัฒนาในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น แคระแกร็น พัฒนาการช้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ต้องการทำโครงการนี้เพื่อให้พ่อแม่และเด็กมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะระดมทุนค่าอาหารให้เด็ก 25 คน จำนวน 1 เดือน

Duration 01 มิ.ย. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2566 Area ตำบลหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ม.1 และ ม.2 ต.บางตวา)

Current donation amount

50,554 THB

Target

66,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 77%
จำนวนผู้บริจาค 76

สำเร็จแล้ว

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยล่าสุด จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่า เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการพัฒนาในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น แคระแกร็น พัฒนาการช้า มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ต้องการทำโครงการนี้เพื่อให้พ่อแม่และเด็กมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะระดมทุนค่าอาหารให้เด็ก 25 คน จำนวน 1 เดือน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยล่าสุด จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ชี้ให้เห็นว่า เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีจำนวนมากที่ขาดแคลนและเข้าไม่ถึงการพัฒนาในอีกหลายมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ภาวะทุพโภชนาการ โดยพบว่าเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ มีภาวะทุพโภชนาการ สูงสุดในประเทศ และยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงสุดตามรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พื้นที่ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในหลากหลายรูปแบบ เช่น แคระแกร็น พัฒนาการช้า อวัยวะผิดรูปผิดสัดส่วน พิการตั้งแต่กำเนิด เหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจทั้งของพ่อแม่และเด็ก และการเข้าไม่ถึงปัจจัยในการส่งเสริมดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กในพื้นที่โครงการได้รับการแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผ่านการให้ความรู้ ให้ทุนสนับสนุนในการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงเกิดกลไกชุมชนในการดูแลครอบครัวที่มีเด็กภาวะทุพโภชนาการและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

โครงการนี้คาดว่า

 1.  จำนวนเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการจำนวนอย่างน้อย 50% ได้ทานอาหารมื้อเช้าที่มีสารอาหารครบถ้วนตลอดระยะเวลาจัดทำโครงการ
 2.  จำนวนครอบครัวในชุมชนที่มีเด็กอยู่ในเกณฑ์ภาวะทุพโภชนาการจำนวนอย่างน้อย 50% ได้รับการสนับสนุนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
 3.  จำนวนครอบครัวที่มีเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการจำนวนอย่างน้อย 50% ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
 4.  จำนวนครอบครัวที่มีเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการจำนวนอย่างน้อย 50% ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
 5.  เกิดกลไกชุมชนในการดูแลครอบครัวที่มีเด็กภาวะทุพโภชนาการและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 สำรวจจำนวนและสภาวะทุพโภชนาการของเด็กในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กในชุมชน จำนวนอย่างน้อย 50% ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก กลุ่มเป้าหมาย เด็กในชุมชนที่มีสภาวะทุพโภชนาการและผู้ปกครอง จำนวนอย่างน้อย 50%

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแนวทางและกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสภาวะทางทุพโภชนาการ

 1) ผู้ปกครองเด็กในหมู่บ้านที่มีภาวะทุพโภชนาการ 2) ครูศูนย์เด็กเล็ก 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4) นักสังคมสงเคราะห์ 5) นักพัฒนา 6) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการในชุมชนและเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงปัจจัยการส่งเสริมดูแลสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย.กลุ่มแม่บ้านและครอบครัว จำนวนอย่างน้อย 50%

สำหรับงบประมาณที่จะขอระดมทุนจะเป็นเฉพาะส่วนที่ 3 คือ "กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแนวทางและกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสภาวะทางทุพโภชนาการ" โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์นักโภชนาการ ให้การอบรมแม่เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมแก่เด็ก และให้แม่ดำเนินการซื้ออาหารและปรุงอาหารให้ลูกด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 มื้อ (อาหารเช้า) (เบื้องต้นโครงการได้ทำการสำรวจพบเด็กมีปัญหาทุพโภชนาการแล้วจำนวน 23 คน ดูรายงานเบื้องต้นที่นี่

 • เฉพาะอาหารเช้า >> เด็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน X 80 บาท X 1 มื้อ = 2,000 บาท
 • เฉพาะอาหารเช้า >> เด็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน X 80 บาท X 1 มื้อ X 4 วัน = 8,000 บาท
 • เฉพาะอาหารเช้า >> เด็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน X 80 บาท X 1 มื้อ X 30 วัน = 60,000 บาท
 • อาหารครบ 3 มื้อ (เช้า, กลางวัน, เย็น) สำหรับ 1 วัน >> เด็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน X 80 บาท X 3 มื้อ = 6,000 บาท
 • อาหารครบ 3 มื้อ (เช้า, กลางวัน, เย็น) สำหรับ 30 วัน (1 เดือน) >> 6,000 บาท X 30 วัน = 180,000 บาท

ดังนั้น งบประมาณที่ระดมทุนจำนวน 60,000  บาท สำหรับเด็ก 25 คน สามารถดูแลเด็กสำหรับอาหารเช้าได้ 30 วัน และจะให้แม่ของเด็กนำไปซื้ออาหารครบ 5 หมู่ ส่วนใหญ่จะเป็นรถเล่(พุ่มพวง)ขายผัก ปลา ฯลฯ งบประมาณจะให้ผู้ปกครองจัดการโดยมีวิทยากรในโครงการเป็นพี่เลี้ยงและแนะนำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • รอฮาณี กามูจันทรดี
 • ลม้าย มานะการ
 • เกื้อ ฤทธิบูรณ์
 • อลิสา หะสาเมาะ
 • ลักษณา ไชยมงคล

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารเช้าสำหรับเด็ก 25 คน X 80 บาท X 30 วัน 25 คน 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
60,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
6,000.00

ยอดระดมทุน
66,000.00