project ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ซ่อมบ้านให้คุณตาธนพลพ้นภัยน้ำท่วม

คุณตาธนพล อุ่นผง อยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของคุณตาเป็นบ้านชั้นเดียว ติดกับต้นทางน้ำของหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหากับน้ำป่าไหลหลากซ้ำซาก จนเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงชวนทุกท่านสมทบทุนช่วยยกพื้นบ้านด้านในเพื่อป้องกันความเสียหาย

Duration 01 ก.พ. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Current donation amount

6,635 THB

Target

99,550 THB
ดำเนินการไปแล้ว 7%
38 days left จำนวนผู้บริจาค 26

คุณตาธนพล อุ่นผง อยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของคุณตาเป็นบ้านชั้นเดียว ติดกับต้นทางน้ำของหมู่บ้าน ช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหากับน้ำป่าไหลหลากซ้ำซาก จนเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงชวนทุกท่านสมทบทุนช่วยยกพื้นบ้านด้านในเพื่อป้องกันความเสียหาย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

คุณตาธนพล อุ่นผง มีอาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่กับภรรยา 2 คนในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านของคุณตาจะอยู่ติดลำน้ำแม่ใจ ทุก ๆ ปีในช่วงของฤดูฝน มักจะเกิดปัญหากับน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับบ้านของคุณตามีลักษณะบ้านชั้นเดียวไม่ยกสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านอยู่ทุกครั้ง และเมื่อน้ำมาทุกครั้งคุณตาจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงสภาพจิตใจ รวมถึงความกังวลเมื่อฝนตกที่จะต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลาก

แต่เนื่องด้วยจากสถานะทางรายได้ของคุณตามีเพียงแค่เบี้ยยังชีพ และรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตร เมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วรายได้ของคุณตาถือว่าต่ำกว่าเส้นความยากจน ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงหรือสร้างบ้านของตนเอง เพื่อให้พ้นจากน้ำท่วมได้   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินโครงการการจัดการภัยพิบัติโดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่  ได้พิจารณาเห็นว่าคุณตาธนพล ควรได้รับการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากที่จะท่วมเข้าบ้านอย่างซ่ำซาก และลดปัญหาน้ำทะลักเข้าบ้านที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

เราจึงได้มีแนวคิดที่จะระดมทุนเพื่อปรับปรุงบ้านให้กับคุณตา ซี่งได้มีการพูดคุยกับร่วมกับคุณตา เพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยจะทำการยกระดับพื้นประมาณ 1.5 เมตร โดยใช้โครงสร้างเหล็ก แผ่นชีสบอร์ด และมีทำกำแพงข้างนอกเพื่อเบี่ยงทางน้ำ โดยได้รับคำแนะนำในการออกแบบจากบริษัทกอปอน กับมีที่ปรึกษาโดยอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รวมถึงกองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และอาสาสมัครในพื้นที่ ที่จะมาช่วยการดำเนินการซ่อม และปรับปรุงบ้านให้คุณตา เพื่อให้คุณตาธนพลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ต้องกังวลเมือน้ำป่าไหลหลากมาเข้าบ้านอย่างซ้ำซาก  รวมการที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี ได้มีกำลังใจต่อไป 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต.โป่งน้ำร้อน ผู้นำชุมชน ช่างในชุมชน เพื่อวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. วางแผน สร้างแบบแปลนบ้านร่วมกับช่างชุมชน สำรวจราคา จัดหาซื้อของ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน

3. ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านให้คุณตาธนพล โดยอาสาสมัครในชุมชน เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ/บริษัทกอปอน/อาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

5. สรุปผลการดำเนินการ จัดทำรายงานสรุปผลส่งต่อแหล่งทุน และผู้บริจาค

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายทศวรรษ  บุญมา

น.ส.เกษริน  กันทะอินทร์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 วัสดุยกบ้านเพื่อยกภายในตัวบ้านให้สูงขึ้น 1.5 เมตร เช่น โครงเหล็ก แผ่นซีสบอร์ด อื่น ๆ พื้นที่ประมาณ 15 ตรม. 1 หลัง 53,500.00
2 ค่าแรงงานในชุมชน 10 คน 10,000.00
3 ค่าวัสดุสร้างกำแพงกั้นน้ำ ตารางเมตรละ 3,000 บาท 9 ตรม. 27,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
90,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
9,050.00

ยอดระดมทุน
99,550.00

Donate to
ซ่อมบ้านให้คุณตาธนพลพ้นภัยน้ำท่วม

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends