project ศิลปวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน

ค่ายอาสาซ่อมแซมถนน ขุนน้ำจอน จ.น่าน

ค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านขุนน้ำจอน เพื่อให้ชาวบ้านมีถนนที่ดีไว้ใช้สัญจร และสามารถเดินทางไปหารายได้ตัวเมืองจังหวัดน่านได้

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านขุนน้ำจอน หมู่ที่ 5 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ยอดบริจาคขณะนี้

21,759 บาท

เป้าหมาย

63,250 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 34%
จำนวนผู้บริจาค 34

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สร้างพื้นที่ทางสัญจร ในหมู่บ้านขุนน้ำจอน จ.น่าน

8 มิถุนายน 2021

เนื่องด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงทำให้ค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มนักศึกษาไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ค่ายอาสาฯ จึงประสานกับนายธนาคาร แก้วโก คุณครูประจำศูนย์โรงเรียนบ้านสว้า ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการแทน และเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงถนนในพื้นที่ คุณครูได้ทำการจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ จึงขอรายงานโครงการ ต่อไปนี้

งบประมาณของโครงการที่ได้รับส่วนหนึ่งมาจากเทใจดอทคอม และอีกส่วนมาจากการรับบริจาคที่โรงพยาบาล หลังจากคุณครูได้นำเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้ว ชาวบ้านร่วมเป็นอาสาลงแรงในการสร้างถนน เพื่อการเดินทางอย่างสะดวก และปลอดภัยมากขึ้นในยามฤดูฝน 

ภาพประกอบ

ชาวบ้านร่วมใจ ร่วมแรงกันสร้างถนนในการสัญจร 2 ช่องทาง

เส้นทางการเดินทางไปยังหมู่บ้านขุนน้ำจอน


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หมู่บ้านขุนน้ำจอนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณอุทยาน ถนนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ ปากำ (29 หลังคาเรือน 209 คน) ขุนน้ำจอน (17 หลังคาเรือน 119 คน) และห้วยลั้วะ (26 หลังคาเรือน 134 คน) เส้นทางในการสัญจรเป็นถนนดินแดง ลาดชัน และเกิดอันตรายได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน จึงทำให้ชาวบ้านสัญจรลำบากและรถไม่สามารถขึ้น-ลงหมู่บ้านได้ ส่วนการของบประมาณต่างๆ เป็นไปได้ยาก

ที่ผ่านมาชาวบ้านใช้งบประมาณกลางของหมู่บ้านในการสร้างถนน แต่งบประมาณที่มีจำกัดจึงสร้างได้เพียงพอดีรถยนต์ 2 ฝั่ง ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเก็บของป่าและนำไปขายในตัวเมืองน่าน ยิ่งในช่วงฤดูฝน ยิ่งทำให้การดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นไปอย่างยากลำบาก


กลุ่มนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเดินทางไปทำกิจกรรมในหมู่บ้าน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โครง คือ

 1. โครงสร้าง เป็นการซ่อมแซมถนน
 2. โครงพัฒน์(พัฒนา) จากปัญหาที่ได้ศึกษา ให้นักศึกษาได้ซึมซับวัฒนธรรม และความเป็นเป็นอยู่เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท
 3. โครงสวัสฯ(สวัสดิการ) เป็นการดูแลอาหารการกินของคนในค่ายให้กระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุด
 4. โครงเด็ก จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้ความรู้ใหม่ๆ และต่อยอดในการศึกษาได้

ซึ่งตลอดโครงการ ทางค่ายฯ จะทำการสำรวจหมู่บ้าน และปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อนำมาจัดเตรียมข้อมูลก่อนลงพื้นที่

ขั้นตอนการทำงาน

 1. จัดตั้งกรรมการค่าย
 2. ประชุมหารือแนวทางการจัดค่าย กิจกรรมต่างๆ และการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหา
 3. สำรวจพื้นที่ก่อนจัดค่าย เพื่อเตรียมความพร้อม
 4. ทำกิจกรรมค่าย วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 และจัดทำสรุปโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ชาวบ้านและเด็กๆ มีถนนในการสัญจรที่สะดวกต่อการเดินทาง
 2. นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชนบท เพื่อเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
 3. กรรมการค่ายได้เรียนรู้การทำงาน ประสาน จัดทำเอกสาร และประสบการณ์อื่นๆ
 4. กระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการพัฒนาทางด้านอื่นๆ ในอนาคต

ทีมงาน

กรรมการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook: Econtucamp, Instagram: econtucamp 

สร้างพื้นที่ทางสัญจร ในหมู่บ้านขุนน้ำจอน จ.น่าน

8 มิถุนายน 2021

เนื่องด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงทำให้ค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มนักศึกษาไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ค่ายอาสาฯ จึงประสานกับนายธนาคาร แก้วโก คุณครูประจำศูนย์โรงเรียนบ้านสว้า ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการแทน และเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงถนนในพื้นที่ คุณครูได้ทำการจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ จึงขอรายงานโครงการ ต่อไปนี้

งบประมาณของโครงการที่ได้รับส่วนหนึ่งมาจากเทใจดอทคอม และอีกส่วนมาจากการรับบริจาคที่โรงพยาบาล หลังจากคุณครูได้นำเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้ว ชาวบ้านร่วมเป็นอาสาลงแรงในการสร้างถนน เพื่อการเดินทางอย่างสะดวก และปลอดภัยมากขึ้นในยามฤดูฝน 

ภาพประกอบ

ชาวบ้านร่วมใจ ร่วมแรงกันสร้างถนนในการสัญจร 2 ช่องทาง

เส้นทางการเดินทางไปยังหมู่บ้านขุนน้ำจอน


แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1. ปูนสำหรับเทถนน (ซื้อที่ร้านก่อสร้างในจังหวัดน่าน จึงทำให้ราคาปูนต่อลูกราคาสูงกว่าราคาทั่วไป) ราคาต่อหน่วย 175 บาท30052,500
2. อุปกรณ์การก่อสร้างอื่นๆ 10 ชุด5,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

5,750
รวมเป็นเงิน
63,250