project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

อาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้ง

ศูนย์การเรียนบ้านนานา เปิดการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบ เด็กด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เด็กเหล่านี้ดพักอาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กให้มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีโภชนาการที่ดีต่อเด็ก จึงขอเปิดระดมทุนค่าอาหารเฉลี่ยวันละ 36 บาทต่อคน เพื่อให้เด็กนักเรียนจำนวน 120 คน (คิดเป็น 12 บาทต่อคนต่อมื้อ วันละ 3 มื้อ) เพราะศูนย์ฯ ไม่ได้งบประมาณอุดหนุนใด ๆ

ระยะเวลาโครงการ 30 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ศูนย์การเรียนบ้านนานา)

ยอดบริจาคขณะนี้

51,656 บาท

เป้าหมาย

283,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 18%
31 วัน จำนวนผู้บริจาค 113

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

อำเภอแม่สายเป็นเมืองชายแดนและสุดเขตแดนถนนพหลโยธินที่ 891 กม. หลักกิโลสุดท้าย แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาซึ่งเกิดขึ้นอย่างซับซ้อน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของปัญหา ทั้งยาเสพติด การขนค้ามนุษย์ ผู้อพยพลี้ภัย หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว(เถื่อน) ปัญหาผู้ไม่มีสัญชาติ ไม่ปรากฏสถานะ ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างชนกลุ่มน้อยและปัญหากลุ่มเด็กเร่ร่อนหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคนไทยเองก็มีไม่น้อย ทางเลือกการศึกษาที่ยังไม่พอเพียงและปัญหาความยากจน กลุ่มแก๊ง มิจฉาชีพ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชน(NGOs)ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สาย เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหลายๆ ด้าน แต่ถึงแม้จะมีองค์กรที่เกิดขึ้นเป็น 10 องค์กร ก็ไม่สามารถเพียงพอต่อปัญหาที่เกิดขึ้น หากตราบใดที่รัฐยังไม่สามารถควบคุมเส้นทางการเข้าออกระหว่างชายแดนได้ทุกจุด อีกทั้งแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ยังไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งกันและกันหรือไม่พยายามเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกัน

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตามแนวตะเข็บชายแดน ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เด็กเร่ร่อนขอทานบริเวณพรมแดนไทย-พม่า กลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ตามกองขยะเขตเทศบาล กลุ่มเด็กที่อาศัยเฝ้าสวนที่ห่างไกลชุมชน กลุ่มที่ถูกกดดันจากครอบครัวหรือชุมชน กลุ่มเด็กบอบบาง กลุ่มเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ กลุ่มเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีทางเลือก และโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ตามหลักมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อรองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ทางมูลนิธิฯ ได้รับเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแล โดยให้สงเคราะห์ที่พักอาศัย อาหารการกินประจำวัน เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค คือ ได้จัดสรรดูแลปัจจัย 4 ให้กับเด็ก โดยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย คือ

อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนบ้านนานาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯได้จัดตั้งขึ้นมา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 โดยมีวัตถุประสงค์

  ปัจจุบัน มูลนิธิพันธกิจเด็กแลชุมชน (บ้านนานา)ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้ง โดยให้การช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เด็กค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ที่พักอาศัย อาหารการกินประจำวัน เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค คือ ได้จัดสรรดูแลปัจจัย 4 ให้กับเด็ก โดยมูลนิธิฯส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านทักษะอาชีพ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสที่ดี อันสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการอุปการะจำนวน 120 คน มีอายุตั้งแต่ 6 ปี ถึง 18 ปี เป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้พยายามเพาะปลูกพืชผักต่างๆที่จะสามารถนำมา ประกอบอาหารให้กับเด็กได้ แต่พืชผักต่างๆที่ทางบ้านนานาปลูกนั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อเด็กที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ ซึ่งได้พักอาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ แล้วต้องนำมาประกอบอาหารให้กับเด็กวันละ 3 มื้อ ทุกๆวัน โดยต้องใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารต่อมื้อ คือ พืชผักต่างๆ 30-40 กก. เนื้อสัตว์ 8-10 กก. ซึ่งต่อวันจะต้องใช้พืชผักต่างๆ 90-120 กก. และเนื้อสัตว์ 24-30 กก. ด้วยทางมูลนิธิฯไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด จึงเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้รับโภชนาการที่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเด็ก เด็กจำนวน 120 คน สามารถเข้าถึงอาหารตามหลักโภชนาการ ทำให้มีพัฒนาการที่สมวัย แก้ปัญหาด้านการเข้าถึงโภชนาการที่ถูกต้องสมวัย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญ ที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาชาติ บริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อรองรับปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมในการสร้างอาชีพ ที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้และการดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข
  • เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม สู่สังคม อันจะเป็นการขัดเกลาด้านจิตใจให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกที่ควร
  • เพื่อหนุนเสริมให้เด็กเยาวชนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  • เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ

  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ซื้ออาหารที่ตลาดซึ่งเป็นตลาดขายส่ง 3 วันต่อหนึ่งครั้ง ใช้งบประมาณครั้งละ 12,900 บาท เดือนละ 10 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 4,300 บาท เพื่อเลี้ยงเด็ก 120 คน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)

  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
  1 ค่าอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 120 คน (คนละ 12 บาท 3 มื้อต่อวัน) เฉลี่ยวันละ 4,300 บาท เดือนละ 129,000 บาท รวม 2 เดือน 120 คน 258,000.00
  รวมเป็นเงินทั้งหมด
  258,000.00
  ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
  25,800.00

  ยอดระดมทุน
  283,800.00

  บริจาคให้
  อาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กถูกทอดทิ้ง

  จำนวนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

  คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

  ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

  การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
  ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

  สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


  ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

  ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน