project เด็กและเยาวชน

Money Hero - เล่น สนุก คิด ตะลุยภารกิจการออม

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ที่ผ่านมาการส่งเสริมความรู้มักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็ง โครงการนี้จึงตั้งให้เด็ก 30 คนมาเรียนรู้การเป็น Money Hero โดยผู้ที่บริจาคเงิน 1,500 บาท ได้เรียนรู้เรื่องการเงิน และยังให้โอกาสเด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เรียนรู้อีก 1 คนไปพร้อม ๆ กัน

ระยะเวลาโครงการ 16 พ.ย. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนแออัดคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

27,500 บาท

เป้าหมาย

27,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 8

สำเร็จแล้ว

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ที่ผ่านมาการส่งเสริมความรู้มักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็ง โครงการนี้จึงตั้งให้เด็ก 30 คนมาเรียนรู้การเป็น Money Hero โดยผู้ที่บริจาคเงิน 1,500 บาท สามารถนำบุตร 1 คนมาเรียนรู้เรื่องการเงิน และยังให้โอกาสเด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เรียนรู้อีก 1 คนไปพร้อม ๆ กัน เฉพาะ 15 ท่านแรกที่บริจาคมากกว่า 1,500 บาท และแสดงเจตจำนงค์เรื่องร่วมกิจกรรมมาด้วยการ สงใบเสร็จมาที่ email: contact@noburo.co

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

Money Hero ฮีโร่ทางการเงิน

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย จึงจะสั่งสมจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและปลอดปัญหาทางการเงิน แต่การส่งเสริมความรู้โดยผู้ปกครองมักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องการคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล วิธีการก็เป็นการบังคับมากกว่าสอนให้ทำความเข้าใจ ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอต่อการป้องกันตัวเองเมื่อโตขึ้น ครั้นจะแก้ไขภายหลัง หลายๆพฤติกรรมก็กลายเป็นนิสัยที่ยากจะปรับ

โครงการนี้ขอมอบคอร์ส Money Hero ให้กับบุตรหลานที่บริจาคเงินมากกว่า 1,500 บาทได้เรียนรู้เรื่องการออมและการขยายผลทางการเงิน  ยังทำให้เด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เข้ามาเรียนรู้การเงินไปพร้อมๆกัน เป็นการสร้าง Hero การเงินถึง 2 คนจากพื้นหลังที่แตกต่าง สร้างความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การเรียนรู้เรื่องการเงิน ต้องอาศัยระยะเวลา และการลงมือทำ รวมไปถึงการสร้างการตระหนัก จึงจะคาดหวังผลได้ การเล่นที่มีประสิทธิภาพ คือการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดร่วมด้วย ประกอบด้วย 3 ส่วน

เล่น : สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

สนุก: เปิดพื้นที่ร่วมค้นหาคำตอบ

คิด: ชวนคิด วิเคราะห์ เรียนรู้

เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีควรเริ่มจากการเล่น เพราะเด็กมองการเล่นเป็นเหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิต แต่ในเนื้อแท้ของเล่น เต็มไปด้วยการเรียนรู้  โดยเนื้อหาที่จะสอนนั้นครอบคลุมเรื่อง

 1. การพัฒนาทักษะชีวิต
 2. การสื่อสาร
 3. การเข้าสังคม
 4. การรู้จักให้อภัย
 5. ความเห็นอกเห็นใจ
 6. การแก้ปัญหาวิเคราะห์หาเหตุและผล
 7. อารมณ์ความรู้สึก ผ่านการเล่น

ตัวอย่างกิจกรรม 6 ฐานกิจกรรมทางการเงินเชิงสร้างสรรค์

 1. จดรับจ่ายสำคัญยังไง
 2. รูรั่วทางการเงิน
 3. วัสดุเหลือใช้สร้างรายได้
 4. กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน
 5. ครอบครัวไร้หนี้
 6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดประชุมกับภาคีชุมชมคลองเตย เพื่อคัดเลือก เด็กที่สนใจเข้าโครงการ จำนวน 15 คน เดือนธันวาคม

2. วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 65 ที่ สวนครูองุ่น เวลา 13.00 - 17.00 น เพื่อให้เด็กจำนวน 30 คนได้เรียนรู้ (*อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม สรุปค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท โนบูโร แพตฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ "ความรู้คู่ทุน" เรามีความเชื่อว่าปัญหาทางการเงินของคนไทยมีรากฐานมากจาก 'ทัศนคติทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง' สะท้อนออกมาเป็นการไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาและไม่สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างถูกวิธี ซึ่งผลกระทบที่เกิดคือประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวังวนหนี้ หาทางออกไม่ได้ 

หลายหน่วงาน และรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทางการเงินนี้ แต่ยังมุ่งไปที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าให้จบโดยเร็วมากกว่าการวางรากฐานความเข้าใจ ทำให้ปัญหาที่เหมือนจะแก้ไขแล้ว วนเวียนกลับมาใหม่ ดังนั้นการจะเริ่มต้นจัดการปัญหา จึงต้องให้ทั้งความรู้ไปพร้อมๆกับเงินทุนที่เหมาะสม ให้คนที่มีปัญหาได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา ค่อยๆเรียนรู้วิธีการจัดการด้วยตนเอง จึงเป็นที่มาของ โนบูโร เพราะเราอยากเห็นคนไทยจัดการปัญหาหนี้สินได้ด้วยตนเอง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าพื้นที่ ครึ่งวัน 1 10,000.00
2 ค่าอุปกรณ์ 1 5,000.00
3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
25,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
2,500.00

ยอดระดมทุน
27,500.00