project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

น้องหรั่ง รอโอกาสที่จะได้มอง (เห็น) ชัด ๆ หลังทนปวดตากว่า 12 ปี

แม้ว่าน้องหรั่งสายตาสั้นมาก แต่ยังไม่สามารถตัดแว่นใส่ได้ เนื่องจากม่านตากระตุกและมีรูม่านตาไม่เท่ากัน หลังจากแม่จะพาน้องหรั่งไปตรวจวัดค่าสายตาที่โรงพยาบาลนครพนม แพทย์แจ้งอาการที่น้องหรั่งเผชิญอยู่นั้นมีวิธีรักษา คือ “ผ่าตัด”

ระยะเวลาโครงการ 13 ก.ย. 2566 ถึง 13 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

33,670 บาท

เป้าหมาย

32,670 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 75

สำเร็จแล้ว

แม้ว่าน้องหรั่งสายตาสั้นมาก แต่ยังไม่สามารถตัดแว่นใส่ได้ เนื่องจากม่านตากระตุกและมีรูม่านตาไม่เท่ากัน หลังจากแม่จะพาน้องหรั่งไปตรวจวัดค่าสายตาที่โรงพยาบาลนครพนม แพทย์แจ้งอาการที่น้องหรั่งเผชิญอยู่นั้นมีวิธีรักษา คือ “ผ่าตัด”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

น้องหรั่ง รอโอกาสที่จะได้มอง(เห็น)ชัด ๆ

หลังทนปวดตากว่า 12 ปี

แม้ว่าน้องหรั่งสายตาสั้นมาก แต่ยังไม่สามารถตัดแว่นใส่ได้ เนื่องจากม่านตากระตุกและมีรูม่านตาไม่เท่ากัน หลังจากแม่จะพาน้องหรั่งไปตรวจวัดค่าสายตาที่โรงพยาบาลนครพนม แพทย์แจ้งอาการที่น้องหรั่งเผชิญอยู่นั้นมีวิธีรักษา คือ “ผ่าตัด”

นอกจากอาการมองไม่ชัดเจนแล้ว หากวันไหนน้องหรั่งต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ตาก็จะมีอาการพร่ามัว มองแทบไม่เห็นทาง ซึ่งปัญหานี้ทำให้น้องหรั่งได้รับอันตรายอยู่บ่อยครั้ง “แม่สังเกตุเห็นว่าน้องมีความผิดปกติ ที่ดวงตาตั่งแต่หลังคลอดแล้วว่าตาของน้องไม่เท่ากัน แต่แม่คิดว่าเมื่อน้องโตขึ้นดวงตาของน้องน่าจะกลับมาเท่ากันเอง จนกระทั่งน้องหรั่งอายุได้ราว 3 ขวบ น้องหรั่งกับมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะมองไม่ค่อยเห็นมากขึ้น แม่จึงได้พาน้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน”

แต่เนื่องจากที่โรงพยาบาลนครพนมไม่มีแพทย์เฉพาะทาง จึงได้ส่งตัวต่อไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อรักษาต่อ แต่ด้วยระยะทางที่ไกลบ้านถึง 94 กิโลเมตร ครอบครัวฐานะยากจน แม่จึงไม่มีเงินค่าเดินทางพาน้องไปรักษาตามแพทย์นัดได้ ปัจจุบันน้องหรั่งยังไม่ได้รับการรักษาและต้องทนกับปัญหาด้านสายตาเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ อายุ 12 ปีแล้ว

ยังมีเด็กด้อยโอกาสกำลังตกในภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอีก มีความจำเป็นต้องการดูแลรักษาเฉพาะทางเป็นพิเศษ และได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลง

เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้แก่

1) เด็กเจ็บป่วยรุนแรง

2) เด็กพิการหรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

3) เด็กต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งที่เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุ

4) เด็กที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

1) ระยะเร่งด่วน

• สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง

• สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ

• ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

2) ระยะฟื้นฟู

• สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

• สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

3) ระยะยาว

• ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน

• มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

• ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดือนทางจากหมู่บ้านไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งละ 5,000 บาท 4 ครั้ง 20,000.00
2 ค่าอาหารระหว่างไปรับการรักษา จำนวน 3 คน (พ่อ แม่ และน้องหรั่ง) วันละ 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 4 ครั้ง 18 มื้อ 2,400.00
3 ค่าเครื่องนอน (ที่นอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง) 1 ชุด 1,500.00
4 ชุดนักเรียน กระเป๋า รองเท้า 1 ชุด 2,000.00
5 แว่นตากรองแสง 1 อัน 3,800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
29,700.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
2,970.00

ยอดระดมทุน
32,670.00