ให้น้องเรียนดีได้เรียน StartDee ต่อ

ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาระยะเวลา 1 ปีการศึกษาแก่เด็กมัธยมต้นทั่วประเทศไทยที่ขยันเรียนแต่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และเท่าเทียม

A good start for all

การศึกษาที่มีคุณภาพคือ
“จุดเริ่มต้นที่ดี” สำหรับเด็กทุกคน

ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยที่สุดกับคนจนที่สุด จะลดลงได้ถึง 39% ถ้าเด็กไทยทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน ได้รับการศึกษาเหมือนกัน (ข้อมูลจาก UNESCO)

แต่เด็กไทยหลายคน “ตามหลัง” เพื่อน ตั้งแต่ก่อนเริ่ม เพียงเพราะสภาพแวดล้อมเป็นตัวปิดกั้นศักยภาพ

ในขณะเด็กในโรงเรียนชั้นนำชนะเหรียญทองระดับโอลิมปิก...เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดทักษะพื้นฐาน

ในขณะที่เด็กในโรงเรียนประจำจังหวัดมีอุปกรณ์เพียบพร้อม...เด็กในโรงเรียนห่างไกลยังมีครูสอนไม่เพียงพอสำหรับทุกระดับชั้น

ในขณะที่เด็กบางคนจ่ายค่าเรียนพิเศษได้ไม่อั้น...เด็กคนอื่นไม่มีแม้กระทั่งค่ารถไปโรงเรียน

การศึกษาที่ดีต้องเข้าถึงได้
แล้ว StartDee ช่วยได้อย่างไร?

ในขณะที่นักเรียนเพียง 40% มีทักษะการอ่านในระดับพื้นฐาน แต่นักเรียนเกือบ 90% เข้าถึงมือถือสมาร์ตโฟน (ข้อมูล OECD)

StartDee จึงนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้เด็กไทย ทั่วประเทศเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านมือถือ

สัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ใช้แอป StartDee
สัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ใช้แอป StartDee
สัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ใช้แอป StartDee
สัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ใช้แอป StartDee
สัมภาษณ์เด็กนักเรียนที่ใช้แอป StartDee
Graphic

เรียนออนไลน์
เข้าถึงเด็กๆ ได้มากกว่าที่คิด

มีเด็กนักเรียนกว่า 50,000 คน ที่ได้เข้ามาเรียนผ่านแอปพลิเคชัน StartDee...

…รวมถึงกลุ่ม “เด็กนักเรียนยากจน” กว่า 1.6 ล้านคนที่มีทุนทรัพย์น้อยสุดในประเทศ ตามนิยามของกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)

ช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนต่อตลอดปีที่ StartDee

เรียนออนไลน์
ช่วยน้องเข้าใจได้มากกว่าที่คิด

บทเรียนของ StartDee มีจุดเด่นตรง คลิปที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เรียนสนุกด้วยแอนิเมชันวิดีโอ พร้อมมีคลังข้อสอบให้น้องฝึกฝนทักษะได้ไม่อั้น

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้ 402,160บาท

โครงการสิ้นสุดวันที่
10 สิงหาคม 2563

เด็กได้รับทุนแล้ว

201 ทุน

เหลือเวลาอีก

0 วัน

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

ประภาพร เสาร์เสาวภาคย์ , อัจลา รุ่งวงษ์ , ดวงเดือน กำลูนเวสารัช , ศศิธร พฤกษะศรี , ชนกานต์ สมบัติศิริ , สุภาวรรณ วังรัตนโสภณ , สุทธิกร กิ่งเเก้ว , Parit Wacharasindhu , สรัญญา , โกวิท พุทธิสถาพร ...
ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และวิธีการคัดกรอง

เงินจากการระดมทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน StartDee แก่เด็กยากจนทั่วประเทศ ระดับชั้นมัธยมต้น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

จำนวน 200 ทุน
ทุนละ 2,000 บาท

โดยภายในสิ้นปีการศึกษา จะมีการวัดผลการเรียนของน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ของการเรียนออนไลน์ ในการทำวิจัยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Graphic

นักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษา
พิจารณาจาก

เกณฑ์ความยากจน
วัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน บ่งชี้โดยกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)

เกณฑ์การใช้งาน วัดจากชั่วโมงการเรียนที่นักเรียนเข้าเรียนผ่านแอปพลิเคชัน StartDee ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ที่มีการเปิดให้นักเรียนได้เรียนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

15 กรกฏาคม 2563 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับทุน จากเงื่อนไขความขาดแคลน และการใช้งาน