ความคืบหน้าใน 2 โรงเรียนของโครงการมื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย

Food for Kids

เมื่อวันที่ 1 August 2022

 ปี 2564สถานการณ์โควิด ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ จวบจนปัจจุบันทางคณะทำงานจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยลงพื้นที่พูดคุยวางแผนรายละเอียดกับทางโรงเรียนทุ่งหินปูนและโรงเรียนบุฉนวน และโรงเรียนทุ่งหินปูน

สถานการณ์โรงเรียนทุ่งหินปูน ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ค่าอาหาร 21 ต่อคนนักเรียนมีทั้งหมด 84 คน รวมทั้งสิ้นต่อมื้อคือ 1,764 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้โรงเรียนใช้ทั้งซื้อวัตถุดิบอาหาร และค่าแก๊ส ทำให้เด็กไม่ค่อยได้รับประทานผลไม้หรือขนมหวาน เงินที่ได้รับจึงจะนำไปซื้อผลไม้และวัตถุดิบทำขนมหวานเพื่อให้เด็กได้กินหลังเลิกเรียนและนำเงินบางส่วนไปซื้อหัวแก๊สเพิ่มเพื่อให้แม่ครัวทำอาหารได้สะดวกมากขึ้น โดย

ด้านโรงเรียนบ้านบุฉนวน พบว่า โรงเรียนได้มีการวางแผนโภชนาการอาหารกลางวันได้ดีอยู่แล้วเ เด็กไม่ค่อยมีภาวะโภชนาการที่บกพร่อง เงินที่ได้รับมอบให้ไปเพิ่มในส่วนของกับข้าว นม ผลไม้เพิ่มให้เด็ก

คณะ FOOD FOR GOOD  และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

หารือเกี่ยวกับตัวแทนโรงเรียนทุ่งหินปูนเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางที่อยากแก้ไข

ประชุมร่วมกับโรงเรียนบุฉนวนถึงแนวทางการจัดอาหารและโภชนาการในโรงเรียน