ถมที่ดินเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ อ.แม่สอด จ. ตาก

สร้างสระว่ายน้ำเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนด้อยโอกาส อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 21 September 2022

มูลนิธิมูลนิธิรากหญ้าเพื่อการพัฒนาเยาวชน มีความตั้งใจสร้างสระว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ 202 ม. 8 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก แต่เนื่องจากเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงนำเงินที่ได้รับไปแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ

การถมที่ดินเพื่อเตรียมการสร้างสระว่ายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เนื่องจากพื้นที่ภายในมูนิธิฯ เป็นที่ดินที่อยู่ต่ำกว่าถนนมาก ทางมูลนิธิฯ จึงทำการถมดิน ขนาดประมาณ 80 ตารางวา เพื่อเตรียมที่ดินสำหรับการสร้างสระว่ายน้ำสาธารณะในโอกาสต่อไป 

ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้นำเด็กๆในพื้นที่ เรียนว่ายน้ำ และเช่าสระและอุปกรณ์เพื่อฝึกการเอาชีวิตรอด

และเงินคงเหลือจากการถมที่ดิน จำนวนเงิน 1,236 บาท มูลนิธิฯ นำไปสมทบเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ให้กับทางมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมและสตรี (มชด. หรือ SAW foundation) ซึ่งมีเด็กที่ดูแล จำนวน 25 คน ช่วงอายุระหว่าง 7-15 ปี