project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

โครงการดนตรีพลังบวก

โครงการดนตรีพลังบวก โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน และ กลุ่มผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง ร่วมสร้างพลังบวกให้เด็กใน 7 โรงเรียน และ 6 กลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศกันเถอะ

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,758,994 บาท

เป้าหมาย

3,003,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 92%
90 วัน จำนวนผู้บริจาค 15

โครงการดนตรีพลังบวก โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน และ กลุ่มผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง กิจกรรมนี้ดำเนินการใน 13 พื้นที่ 1 ปี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กภูมิดีคือภูมิคุ้มกันจากปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากสิ่งยั่วยุ ล่อแหลม พวกเขามีกิจกรรมที่ดีแล้ว คนในชุมชนควรสนับสนุนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง กลุ่นคนในทำงานในมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความเชื่อว่าดนตรีจะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย เพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากันได้ เด็กในสังคมไทยที่อยู่ในโรงเรียนชนบท หรือแม้แต่โรงเรียนในเมืองยังขาดครูดนตรี ขาดเครื่องดนตรีที่ดี ไม่ได้รับการสนับสนุนในการเรียนดนตรี ทำให้เด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรี หรือเด็กที่มีพรสวรรค์ ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วตนเองมีความสามารถ เพราะระบบการศึกษาไทยมุ่งเน้นการเรียนวิชาการ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับดนตรี ศิลปะ เท่าที่ควรทำให้เด็กที่ไม่มีความถนัดทางด้านวิชาการ ไม่มีทางเลือก

มูลนิธิจึงเข้าไปส่งเสริมให้เด็กขาดโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาดนตรี สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีที่จะขึ้นจะอยู่กับบริบทของแก่ละโรงเรียนได้ วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงเครื่องสายตะวันตก วงขับร้องประสานเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กได้ค้นพบตนเองได้อีกมิติหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายของกล่มเด็กประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : กิจกรรมการสอนเป็นดนตรีสากล วงเมโลเดียน

2. โรงเรียนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมการสอนวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

3. โรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีไทย

4. โรงเรียนวัดพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนดนตรีไทย วงปี่พาทย์ และวงกลองยาว

5. โรงเรียนเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก

6. โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงเมโลเดียน

7. โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา : กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงขับร้องประสานเสียง


ขณะเดียวกันกลุ่มคนทำงานในมูลนิธิเล็งเห็นว่าดนตรีจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมอง ร่างกาย จิตใจ ของผู้สูงอายุไม่ให้เสื่อมไปตามกาลเวลา กิจกรรมการสอนดนตรีสำหรับผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณให้ได้ทำกิจกรรมดนตรีร่วมกันในรูปแบบของวงขับร้องประสานเสียง เกิดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถขับร้องเพลงประสานเสียงได้ ทำให้พวกเขามีความสดชื่น เบิกบาน เพราะสามารถใช้เสียงเพลงให้ความสุขกับผู้อื่นได้ ทางมูลนิธิจึงตั้งใจทำวงประสานเสียงให้กลุ่มผู้สูงอายุ 4 พื้นที่ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้สุงอายุ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3.กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

4.กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

5. กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

6. กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมของทั้งสองกลุ่มจะดำเนินการตลอด 1 ปี ซึ่งจะมีทั้งการสอน และการเปิดพื้นที่ให้เด็กและผู้สูงวัยได้จัดกิจกรรมแสดงด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. พัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ

2. ดำเนินแผนบูรณาการสร้างความเข้าใจ โดยจัดประชุมในพื้นที่โครงการใหม่ ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ตัวแทน โดยเริ่มทำก่อนมีการดำเนินการสอน ในที่นี้เป็นการประชุมร่วมระหว่าง ผู้เรียน (เด็ก/ ผู้สูงอายุ/เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ) ผู้ดูแลพื้นที่ (ครู/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน) ครูผู้สอน (วิทยากรโดยมูลนิธิ)

3. ดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีโดยเฉพาะ

4. การติดตามผลการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ 

5. รับสมัครและงานเปิดตัวพื้นที่โครงการใหม่ เพื่อขยายผลความสำเร็จ

6. ดำเนินการสอน / ทำแผนบูรณาการจัดทำเครื่องมือสอนให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามอัตลักษณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุม จัดทำโน้ตเพลง จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์การสอนและ เรียบเรียงเนื้อหาการสอน

7. ติดตามผล และการพัฒนาต่อยอดชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ

8. จัดการแสดง/ถอดบทเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข 
รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิ
นางสุพินดา มโนมัยพิบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิ
นายสินิทธ์ ทองเจริญลาภ นักวิชาการ
นายอัครพล รัตนวงศากุล ผู้ประสานงาน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมการสอนเป็นดนตรีสากล วงเมโลเดียน กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
2 โรงเรียนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมการสอนวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
3 โรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีไทย กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
4 โรงเรียนวัดพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนดนตรีไทย วงปี่พาทย์ และวงกลองยาว กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
5 โรงเรียนเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท- ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 1ปี 120,000.00
6 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงเมโลเดียน พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 1ปี 412,500.00
7 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กิจกรรมการสอนเป็นกิจกรรมสอนวงขับร้องประสานเสียง พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 1ปี 412,500.00
8 กลุ่มผู้สุงอายุ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
9 กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
10 กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
11 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา กิจกรรมการสอนพื้นที่ต่อเนื่อง -ค่าวิทยากร 2,500 บาท x 2 คน X 12 ครั้ง = 60,000 บาท - ค่าทำสื่อการสอน = 10,000 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 บาท x 12 ครั้ง = 30,000 บาท - ค่าจัดกิจกรรมการแสดง  1 ครั้ง = 20,000 บาท 120,000.00
12 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 412,500.00
13 กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยทำกิจกรรม -ค่าวิทยากร 2,500 x 2 คน x 24 ครั้ง = 120,000 บาท -ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 40 ครั้ง x 24 ครั้ง 48,000 บาท -ค่าเดินทาง 2,500 บาท x 24 ครั้ง = 60,000 บาท -ค่าจัดกิจกรรมการแสดง = 50,000 บาท -ค่าเรียบเรียงเพลงสำหรับการขับร้องประสานเสียงและทำโน้ต 4,000 x 10 = 40,000 บาท -ค่าวิทยาพิเศษและค่าเดินทางเหมาจ่ายรวมค่าเดินทาง 8,000 x 2 คน x 4 ครั้ง = 64,000 บาท -ค่าครุภัณฑ์ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดโครงการ 30,500 บาท 412,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,730,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
273,000.00

ยอดระดมทุน
3,003,000.00

บริจาคให้
โครงการดนตรีพลังบวก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน